Права и дужности чланова

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА

Права и обавезе чланова Коморе прописани су Статутом Инжењерске коморе Србије. Чланови су једнаки у правима, обавезама и одговорностима у Комори.

Чланови Коморе имају нарочито следећа права и дужности:

 • да се баве професијом за коју су стекли лиценцу;
 • да покрећу и разматрају сва питања из активности које врши Комора са циљем унапређења организовања у пружању услуга у области просторног и урбанистичког планирања, пројектовања, изградње објеката и других области значајних за планирање и изградњу;
 • да активно учествују у раду Коморе, као и доношењу програма и планова рада Коморе;
 • да бирају и да буду бирани у органе Коморе;
 • да непосредно, или преко својих представника у органима Коморе и телима матичних секција у саставу Коморе, дају предлоге, сугестије и мишљења ради доношења одлука, закључака и других аката у циљу заштите општег и појединачног интереса у обављању послова из области просторног и урбанистичког планирања, пројектовања, изградње објеката и других области значајних за планирање и изградњу;
 • да иницирају и предлажу оснивање комисија и других облика организовања и рада у Комори;
 • да користе пословне и друге информације којима располаже Комора;
 • да користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Комора у оквиру остваривања својих циљева и задатака;
 • да поштују Статут и Етички кодекс Коморе;
 • да негују добре пословне обичаје своје струке и поштују професионалне стандарде и нормативе;
 • да стално прате достигнућа у струци;
 • да испуњавају обавезе у органима Коморе у које су изабрани;
 • да уредно плаћају чланарину;
 • да поштују и примењују све одлуке, ценовнике, нормативе и остала документа из струке и делатности струке, које донесе или усвоји Комора;
 • члан органа, односно носилац функције је дужан да о свом раду и активностима извештава Веће Матичне секције Регионалног центра чији је члан.
radnici na gradilistu