:: Naslovna strana > Vesti > OBJAVLJEN PRAVILNIK O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE IZDAJE AKREDITACIJA, KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA POJEDINE STRUČNE OBLASTI, USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA LICENCIRANIH I DRUGIH ZAINTERESOVANIH LICA
 
17.08.2020.
OBJAVLJEN PRAVILNIK O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE IZDAJE AKREDITACIJA, KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA POJEDINE STRUČNE OBLASTI, USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA LICENCIRANIH I DRUGIH ZAINTERESOVANIH LICA
 

Na osnovu člana 201. stav 7. tačka 20a) Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon i 9/20), prof. dr Zorana Z. Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, donela je Pravilnik o uslovima i kriterijumima na osnovu kojih se izdaje akreditacija, kriterijumima za utvrđivanje programa stručnog usavršavanja za pojedine stručne oblasti, uslovima i načinu sprovođenja stručnog usavršavanja licenciranih i drugih zainteresovanih lica.

Pravilnik  je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 105/2020 od 5.8.2020. godine, a stupio je na snagu 13.8.2020. godine.

Pravilnik možete preuzeti ovde