:: Naslovna strana > Vesti > UPUTSTVO ZA GLASANjE ZA IZBOR ČLANOVA VEĆA MATIČNIH SEKCIJA REGIONALNIH CENTARA INŽENjERSKE KOMORE SRBIJE
 
03.06.2019.
UPUTSTVO ZA GLASANjE ZA IZBOR ČLANOVA VEĆA MATIČNIH SEKCIJA REGIONALNIH CENTARA INŽENjERSKE KOMORE SRBIJE
 

Član Komore glasa isključivo za članove Veća Matične sekcije Regionalnog centra kome pripada i koji ispunjavaju uslove da budu birani.

Izbori za članove Veća se sprovode putem glasačkih listića na nivou svake matične sekcije svakog regionalnog centra, tako što se obrascu glasačkog listića pristupa putem linka u bazi Komore.

Svaki član Komore, dobiće na svoju mejl adresu link ka obrascu glasačkog listića i ka spisku članova Komore koji mogu biti birani.

Nakon preuzimanja glasačkog listića, potrebno je isti odštampati.

Glasački listić već sadrži najviše pet (5) mesta sa navedenim imenima članova Komore, priznatih predstavnika nadležnih inženjerskih organizacija i privatnih i državnih privrednih društava.

Takođe, glasački listić, dodatno pruža mogućnost upisa podataka drugog ili drugih članova Komore, koji nisu na listi. Moguće je upisati najviše pet (5) dodatnih članova Komore, sa dostavljenog spiska članova Komore koji imaju pravo da budu birani i to, upisom imena, srednjeg slova, prezimena i broja licence.

Glasač se opredeljuje od već navedenih i dodatno upisanih, ukupno, za najviše pet (5) lica, zaokruživanjem brojeva ispred imena lica za koje glasa.

Po završetku glasanja, glasački listić sa imenom i prezimenom, overen pečatom i potpisom glasača, upućuje se „preporučeno“ poštom ili se dostavlja lično od strane glasača na adresu sedišta Regionalnog centra kome pripada, sa naznakom „za Izbornu komisiju" i naznakom "Veća" za koje se glasa, najkasnije do 21.06.2019. godine.

Naznaka "Izborne komisije" i "Veća", upisuju se na licu koverte.

NEVAŽEĆI GLASAČKI LISTIĆ JE

  • glasački listić na kome je zaokruženo više od pet kandidata;
  • glasački listić koji je popunjen tako da se ne može utvrditi koji je kandidat zaokružen;
  • glasački listić koji nije potpisan od strane člana Komore koji glasa;
  • glasački listić koji nije overen pečatom člana Komore koji glasa;
  • glasački listić popunjen grafitnom olovkom;
  • glasački listić koji nije popunjen u skladu sa napomenama za pravilno popunjavanje glasačkog listića;

PRIMER GLASAČKOG LISTIĆA

Način popunjavanja glasačkog listića možete pogledati ovde