Полагање стручних испита
Инжењерска комора Србије
Ћирилица Латиница
Полагање стручних испита > Упутство за стручни испит из ЕЕ


УПУТСТВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДАНАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА ИСПИТА
 • Пријављивења се врши попуњавањем електронског обрасца на следећем линку.

  Напомена:

  Приликом попуњавања пријаве кандидат у пољу за предлагање теме за израду стручног рада наводи "Елаборат енергетске ефикасности зграда".

  Без обзира које је струке кандидат уколико пријављује стручни испит из области енергетске ефикасности зграда потребно је да изабере област 14 - Енергетске ефикасност.
  Уколико је започето попуњавање електроснке пријаве прекинуто, или уколико је касније кандидату из било ког разлога потребан број пријаве, кандидат може проверити број своје пријаве поновним започињањем попуњавања обрасца. У том случају ће систем опоменути кандидата да већ постоји пријава за исту област и навешће под којим бројем постоји пријава.

  Након попуњавања електронске пријаве исту је потребно и одштампати пошто се пријава предаје у штампаном облику.

 • Одштампана пријава и остала непходна документа достављају се Инжењерској комори Србије лично или путем поште на адресу Коморе, Булевар војводе Мишића 37, 11000 Београд.
  Лична предаја докумената се врши у канцеларији број 1 (писарница) на другом спрату у просторијама Коморе, Булевар војводе Мишића 37, 11000 Београд.

 • Уколико је кандидат положио стручни испит у оквиру своје струке, за полагање стручног испита за енергетску ефикасност зграда полаже само посебан део стручног испита, односно ослобођен је полагања општег дела стручног испита. У овом случају приликом попуњавања електронске пријаве кандидат као врсту испита наводи "Допунски испит"

 • Кандидати који полажу стручни испит из области енергетске ефикасности су дужни да пре изласка на испит заврше обуку из области енергетске ефикасности зграда.
  Више информација о обуци из области енергетске ефикасности зграда можете погледати овде
  .

  Обуку из области енергетске ефикасности могу да похађају искључиво кандидати који су пријавили стручни испит, доставили комори сву потребну документацију и испуњавају услове, односно који су обавештени од стране Комисије да могу да се пријаве за обуку.

Документа која се прилажу уз пријаву
 • Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених.

 • Оверена фотокопија диплома или сведочанства о стеченом стручном образовању и додатак дипломи издат уз диплому у складу са чланом 99. Закона о високом образовању.

 • Потврда послодавца о врсти послова на којима је кандидат радио.
  Потврда поред назначене дужине радног стажа (минимум 4 године) треба да садржи и детаљније податке о врсти послова на којима је кандидат радио (учествовање у изради пројекта или извођења радова и др.). Образац потврде послодавца о врсти послова на којима је кандидат радио можете преузети овде

 • Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту као доказ за ослобађање полагања општег дела стручног испита за кандидате који су већ полагали општи део стручног испита.

  Приликом подношења пријаве за полагање стручних испита није потребно вршити унапред никакве уплате нити достављати доказ о уплати.
  Кандидати врше уплате и достављају доказ о уплати тек након обавештења Комисије, а у складу са упутствима које приме.
ИСПИТНИ РОКОВИ

Новембарски испитни рок: крајњи рок за подношење одштампане пријаве са свом пратећом документацијом је 01. септембар.

Мартовски испитни рок: крајњи рок за подношење одштампане пријаве са свом пратећом документацијом је 01. децембар.

Јунски испитни рок: крајњи рок за подношење одштампане пријаве са свом пратећом документацијом је 01. март.ОБУКА ИЗ ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА

Кандидати који полажу стручни испит из области енергетске ефикасности су дужни да пре изласка на испит заврше обуку из области енергетске ефикасности зграда. Обуку из области енергетске ефикасности могу да похађају искључиво кандидати који су пријавили стручни испит, доставили комори сву потребну документацију и испуњавају услове, односно који су обавештени од стране Комисије да могу да се пријаве за обуку.

Кандидат је успешно завршио Обуку из области енергетске ефикасности зграда уколико испуни фонд од 32 часа, од максималних 40.

Након предаје пријаве, односно након истека рока за предају пријаве за сваки од испитних рокова Комисија за облас енергетске ефикасности зграда врши преглед пријава и обавештава кандидате који испуњавају прописане услова да могу полагати испит и том приликом добијају упутство како да изврше пријаву за похађање обуке.

Сва обавештења Комисије кандидати добијају путем електронске поште тако да је веома битно да се приликом попуњавања пријаве наведе тачна емаил адреса.

Више информација о обуци из области енергетске ефикасности зграда можете погледати овдеОПШТИ ДЕО СТРУЧНОГ ИСПИТА

полаже се према јединственом програму, и обухвата проверу познавања основа уставног уређења, радних односа и општег управног поступка.ПОСЕБАН ДЕО СТРУЧНОГ ИСПИТА
полаже се према посебно утврђеном програму, и обухвата:

Писмени део испита:

 • израда елабората енергетске ефикасности зграда.
Усмени део испита:
 • Кандидат може приступити полагању посебног дела стручног испита ако је његов елаборат позитивно оцењен од стране ментора и уколико је завршио Обуку из области енергетске ефикасности зграда. Више информација о обуци из области енергетске ефикасности зграда можете погледати овде

 • усмена одбрана елабората енергетске ефикасности зграда.

 • провера познавања закона и других прописа који се односе на енергетску ефикасност зграда. Више информација у вези литературе за припрему испита из области енергетске ефикасности зграда можете погледати овдеОДЛАГАЊЕ ИСПИТА

Уколико је кандидат из оправданих разлога спречен да припреми испит за рок у коме је пријавио полагање стручног испита, дужан је да поднесе захтев за одлагање испита Комисији за полагање стручног испита. Ако кандидат неоправдано одустане од започетог полагања стручног испита, сматраће се да испит није положио.

Образац захтева за одлагање испита можете преузети овдеПОПРАВНИ ИСПИТ

Поправни испит кандидат полаже у року који није краћи од 30 дана од дана полагања стручног испита, а уколико кандидат не положи поправни испит у два узастопна рока, упућује се на поновно полагање целог испита.ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ИСПИТА

Износ трошкова полагања испита:
 • ЗА ЦЕО ИСПИТ - 30.000,00 динара
 • ПОСЕБАН ДЕО СТРУЧНОГ ИСПИТА - 20.000,00 динара
  (важи само за кандидате који су ослобођени полагања општег дела стручног испита)
 • ЗА ПОПРАВНИ ИСПИТ - 10.000,00 динара
Уплату треба извршити на рачун Инжењерске коморе Србије број: 160-40916-33

Уколико трошкове полагања стручног испита сноси кандидат, уплата се може извршити у пошти или банци на горе поменути рачун Инжењерске коморе Србије.
 • Уплатилац: Име и презиме кандидата који полаже стручни испит
 • Сврха уплате: Полагање стручног испита – [навести испитни рок] - област из које се полаже.
 • Позив на број: 09 - број пријаве

Уколико трошкове похађања Обуке сноси правно лице, уплату можете извршити према горе наведеним инструкцијама, а уколико је неопходно издавање предрачуна, позовите Службу за рачуноводствене послове ИКС-а (0116557426 и 0116557425).