Полагање стручних испита
Инжењерска комора Србије
Ћирилица Латиница
Полагање стручних испита > Почетна


Унтитлед Доцумент
ПРАВО НА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА
  • Стручни испит могу да полажу лица која имају стечено одговарајуће образовање на нивоу еквивалентном академским, односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ, као и лица са стеченим одговарајућим образовањем на основним академским или струковним студијама обима од најмање 180 ЕСПБ.
  • Лица која имају стечено одговарајуће образовање стичу право на полагање стручног испита уколико имају одговарајуће стручно искуство у области за коју се полаже стручни испит у трајању од најмање две године, осим ако је правилником другачије прописано.

  • У случају када лице има одговарајуће стручно искуство стечено након завршетка основних академских, односно струковних студија, као и за време стицања вишег нивоа академског или струковног образовања (мастер), а стручни испит полаже након стицања вишег нивоа студија, то стручно искуство признаје се у потребно искуство из алинеје 2. у трајању до највише једне године.

  • Право на полагање стручног испита за одговорног инжењера за енергетску ефикасност зграда имају архитекте, инжењери грађевинарства, инжењери електротехнике и инжењери машинства који имају стечено образовање на нивоу еквивалентном академским, односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ, одговарајуће стручно искуство у трајању од најмање две године и завршену обуку из области енергетске ефикасности зграда у складу са посебним програмом надлежне струковне организације или удружења, односно образовне институције.

  • Лице које је страни држављанин, односно лице које је стекло одговарајуће образовање у иностранству и коме је издата лиценца или друго овлашћење, односно које је уписано у одговарајући регистар надлежног органа према прописима друге државе, полаже општи део стручног испита у складу са правилником, под условима реципроцитета или на основу закључених билатералних или мултилатералних споразума, осим ако тим споразумима није другачије утврђено, ако је испунило услове утврђене посебним прописима који уређују високо образовање, односно признавање страних високошколских исправа ради запошљавања и доставило друге доказе у складу са правилником.