Полагање стручних испита
Инжењерска комора Србије
Ћирилица Латиница
Полагање стручних испита > Почетна


Унтитлед Доцумент
Правилником о условима, програму и начину полагања стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације и грађења ("Службени гласник РС" бр. 04/2010, 21/2010 и 14/2012) прописано је да административно-стручне и техничке послове везане за полагање стручног испита обавља Инжењерска комора Србије.

ПРАВО НА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА, предвиђен Законом о планирању и изградњи, имају:
  • Лица која имају стечено високо образовање, на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, као и стечено високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), и средње образовање, грађевинске, архитектонске, машинске, електро, технолошке или друге одговарајуће техничке струке, са најмање две године радног искуства у струци на одговарајућим пословима.
    За одговорног инжењера за енергетску ефикасност зграда право на полагање стручног испита имају лица са најмање четири године радног искуства у струци и која су завршила обуку из области енергетске ефикасности зграда, у складу са програмом Инжењерске коморе Србије.

  • Или за обављање послова просторног планера:

  • Лица са завршеним географским факултетом-смер просторно планирање, архитектонским, грађевинским, саобраћајним или шумарским факултетом-смер пејзажне архитектуре и другим техничким факултетом, који имају најмање две године радног искуства, на пословима израде просторних планова.

  • Или за обављање послова урбанисте:

  • Лица са завршеним архитектонским факултетом, географским факултетом-смер просторно планирање, грађевинским, саобраћајним или шумарским факултетом-пејзажне архитектуре и другим техничким факултетом, који имају најмање две године радног искуства на пословима израде просторних, односно урбанистичких планова и стручне резултате у обављању тих послова.