Polaganje stručnih ispita
Inženjerska komora Srbije
Polaganje stučnih ispita > Početna


Untitled Document
Pravilnikom o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije i građenja ("Službeni glasnik RS" br. 04/2010, 21/2010 i 14/2012) propisano je da administrativno-stručne i tehničke poslove vezane za polaganje stručnog ispita obavlja Inženjerska komora Srbije.

PRAVO NA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA, predviđen Zakonom o planiranju i izgradnji, imaju:
  • Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje, na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, kao i stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), i srednje obrazovanje, građevinske, arhitektonske, mašinske, elektro, tehnološke ili druge odgovarajuće tehničke struke, sa najmanje dve godine radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima.
    Za odgovornog inženjera za energetsku efikasnost zgrada pravo na polaganje stručnog ispita imaju lica sa najmanje četiri godine radnog iskustva u struci i koja su završila obuku iz oblasti energetske efikasnosti zgrada, u skladu sa programom Inženjerske komore Srbije.

  • Ili za obavljanje poslova prostornog planera:

  • Lica sa završenim geografskim fakultetom-smer prostorno planiranje, arhitektonskim, građevinskim, saobraćajnim ili šumarskim fakultetom-smer pejzažne arhitekture i drugim tehničkim fakultetom, koji imaju najmanje dve godine radnog iskustva, na poslovima izrade prostornih planova.

  • Ili za obavljanje poslova urbaniste:

  • Lica sa završenim arhitektonskim fakultetom, geografskim fakultetom-smer prostorno planiranje, građevinskim, saobraćajnim ili šumarskim fakultetom-pejzažne arhitekture i drugim tehničkim fakultetom, koji imaju najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima izrade prostornih, odnosno urbanističkih planova i stručne rezultate u obavljanju tih poslova.