Полагање стручних испита
Инжењерска комора Србије
Ћирилица Латиница
Полагање стручних испита > Почетна


Унтитлед ДоцументПРАВО НА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА
  • Стручни испит могу да полажу лица која имају стечено образовање из одговарајуће стручне области на академским, односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ или еквивалентног нивоа утврђеног другим посебним прописима и које је стекло најмање три године одговарајућег стручног искуства и остварило стручне резултате из те стручне, односно уже стручне области у складу са прописом којим се ближе уређују услови за полагање стручног испита, издавање лиценце и упис у регистар.

  • Стручни испит могу да полажу и лица која су стекла образовање из одговарајуће стручне области на основним академским или струковним студијама обима од најмање 180 ЕСПБ и које је стекло најмање пет година одговарајућег стручног искуства из те стручне, односно уже стручне области и остварило стручне резултате на грађењу објеката, односно извођењу радова.

  • У случају када је лице стекло одговарајуће стручно искуство након завршетка основних академских, односно струковних студија или за време трајања вишег нивоа академског или струковног образовања (мастер), то стручно искуство признаје се у укупно потребно искуство из става 1. овог члана у трајању до највише једне године.

  • Право на полагање стручног испита за одговорног инжењера за енергетску ефикасност зграда имају архитекте, инжењери грађевинарства, инжењери електротехнике и инжењери машинства који имају стечено образовање на нивоу еквивалентном академским, односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ, одговарајуће стручно искуство и завршену обуку из области енергетске ефикасности зграда у складу са посебним програмом надлежне струковне организације или удружења, односно образовне институције.

  • Лице које је страни држављанин, односно лице које је стекло одговарајуће образовање у иностранству и коме је издата лиценца или друго овлашћење, односно које је уписано у одговарајући регистар надлежног органа према прописима друге државе, полаже општи део стручног испита у складу са правилником, под условима реципроцитета или на основу закључених билатералних или мултилатералних споразума, осим ако тим споразумима није другачије утврђено, ако је испунило услове утврђене посебним прописима који уређују високо образовање, односно признавање страних високошколских исправа ради запошљавања и доставило друге доказе у складу са правилником.