Početna strana

Organizacija rada podsekcija u IKS na nivou sekcija PROJEKTANATA I IZVOĐAČA RADOVA
Karta
Odluka o organizovanju regionalnih odbora sekcija i podsekcija
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju regionalnih odbora sekcija i podsekcija br. 6059/1-4. od 23.11.2006.
Pravilnik o načinu organizovanja podsekcija
Odluke o obrazovanju regionalnih odbora podsekcija matične sekcije projektanata
Odluke o obrazovanju regionalnih odbora podsekcija matične sekcije izvođača radova
Odluka o utvrđivanju kriterijuma za organizaciju i sprovođenje aktivnosti u realizaciji plana i programa rada regionalnih odbora Matične sekcije izvođača radova

Regionalni odbori podsekcija IKS
Subotica
Novi Sad
Beograd
Kragujevac
Valjevo
Čačak
Kraljevo
Niš
Kosovska Mitrovica

 
:: Naslovna strana > Pravilnik o načinu organizovanja podsekcija br. 02-300-318/1-2 od 20.02.2012. godine
 
Pravilnik o načinu organizovanja podsekcija br. 02-300-318/1-2 od 20.02.2012. godine
Inženjerska komora Srbije
Broj: 02-300-318/1-2.
20.02.2012. god.
Beograd

Na osnovu člana 54. stav 1. tačka 2. Statuta Inženjerske komore Srbije, Izvršni odbori matičnih sekcija projektanata i izvođača radova, na 2. zajedničkoj sednici održanoj 13.02.2012. godine, doneli su

PRAVILNIK
O
o načinu organizovanja podsekcija

GLAVA I
UVODNE ODREDBE

Član 1.
Pravilnikom o načinu organizovanja podsekcija u okviru matičnih sekcija projektanata i izvođača radova uređuje se postupak sazivanja izborne sednice regionalnih odbora podsekcija, postupak izbora predsednika, zamenika predsednika i članova regionalnih odbora podsekcija i postupak izbora predsednika podsekcija.

GLAVA II
IZBORNO PRAVO


Član 2.
Izborno pravo u smislu ovog pravilnika obuhvata pravo članova Komore da, na način i po postupku koji je utvrđen ovim pravilnikom, biraju i budu birani, kandiduju i budu kandidovani i budu blagovremeno obaveštavani o svim izbornim radnjama u toku izbora.

Član 3.
Pravo da bude kandidovan, da bira i bude biran za predsednika, zamenika predsednika i člana regionalnih odbora podsekcija, odnosno za predsednika podsekcija, ima svaki član Komore u okviru matične sekcije, odnosno podsekcije čiji je član.

Član Komore može biti biran za predsednika, zamenika predsednika i člana regionalnih odbora podsekcija, odnosno za predsednika podsekcija, samo ispred jedne matične sekcije.

Član 4.
Članovi Komore čije je prebivalište na teritoriji jednog regionog centra, a zaposleni su na teritoriji drugog regionalnog centra, imaju pravo da učestvuju u radu izbornih sednica oba regionalna centra, ali mogu biti birani u regionalni odbor podsekcije samo u jednom regionom centru.

Član 5.
Članu Komore kome miruju prava i obaveze po osnovu člana 74. Statuta Komore, miruje i pravo da kandiduje i da bude kandidovan, da bira i da bude biran.

Za predsednika, zamenika predsednika i člana regionalnih odbora podsekcija, odnosno za predsednika podsekcija, može biti izabran samo član Komore kome nije izrečena mera bezbednosti iz člana 37. Statuta Komore.

GLAVA III
IZBOR REGIONALNIH ODBORA PODSEKCIJA


Član 6.
Izbornu sednicu članova podsekcije sa područja određenog regionog centra saziva predsednik Izvršnog odbora Matične sekcije projektanata, odnosno predsednik Izvršnog odbora Matične sekcije izvođača radova.

Članovi podsekcije se o održavanju izborne sednice obaveštavaju putem Internet prezentacije Komore i drugih sredstava informisanja.

Predsednik Izvršnog odbora Matične sekcije projektanata, odnosno predsednik Izvršnog odbora Matične sekcije izvođača radova donosi odluku o imenovanju člana koji će predsedavati sednicom do izbora radnog predsedništva.

Na predlog predsedavajućeg većinom glasova prisutnih članova podsekcije, obrazuje se radno predsedništvo od tri člana, koji će iz svojih redova izabrati predsednika.

Nakon izbora radnog predsedništva, radno predsedništvo preuzima dalje rukovođenje radom sednice.

Član 7.
Dnevni red izborne sednice mora najmanje da sadrži sledeće:
1) Izbor radnog predsedništva i zapisničara;
2) Informaciju o obrazovanju regionalnih odbora podsekcija;
3) Informaciju o odluci Izvršnog odbora matične sekcije o raspisivanju i sprovođenju izbora za predsednika, zamenika predsednika i članove regionalnog odbora;
4) Formiranje Izborne komisije;
5) Formiranje liste kandidata za izbore; 6) Izbori: predsednika, zamenika predsednika i članova regionalnog odbora podsekcija.

3.2. Izbor regionalnog odbora podsekcije

Član 8.
Odluku o raspisivanju i sprovođenju izbora za članove regionalnih odbora podsekcija donosi Izvršni odbor Matične sekcije projektanata, odnosno Izvršni odbor Matične sekcije izvođača radova.
Odluka o raspisivanju i sprovođenju izbora za članove regionalnih odbora podsekcija objavljuje se putem Internet prezentaciji Komore i drugim sredstava informisanja.

Broj članova regionalnih odbora podsekcija, koji se bira u Regionalnom centru, utvrđuje Izvršni odbor Matične sekcije projektanata, odnosno Izvršni odbor matične sekcije izvođača radova, pre donošenja Odluke o raspisivanju i sprovođenju izbora za članove regionalnih odbora u skladu sa članom 3 Odluke o obrazovanju regionalnih odbora podsekcija matične sekcije projektanata br. 02-300-432/1-4. od 04.03.2010.god. i u skladu sa članom 3 Odluke o obrazovanju regionalnih odbora podsekcija matične sekcije izvođača radova br. 02-400-462/1-4 od 05.03.2010. god.

Predlaganje kandidata za članove regionalnog odbora podsekcije vrše članovi podsekcije sa područja regionalnog centra, neposredno na izbornoj sednici javnim predlaganjem, uz saglasnost kandidata.

Listu kandidata utvrđuje radno predsedništvo i vidno je ističe na glasačkom mestu. Svaki kandidat na listi ima svoj redni broj.

Glasanje za izbor članova regionalnog odbora podsekcija sprovodi Izborna komisija, koju imenuje Radno predsedništvo.

Izborna komisija ima predsednika i najmanje dva člana.

Članovi Izborne komisije ne mogu biti kandidati za predsednika, zamenika predsednika i člana regionalnih odbora podsekcija.

Članu Izborne komisije prestaje funkcija u Izbornoj komisiji ukoliko prihvati kandidaturu za izbor članova regionalnih odbora podsekcija.

U slučaju iz prethodnog stava ovog člana, Radno predsedništvo imenuje novog člana Komisije.

Glasanje se vrši na glasačkom listiću. Svaki glasački listić sadrži redni broj kandidata sa utvrđene kandidatske liste i napomenu o broju članova koji se bira. Glasački listić overava se pečatom Komore.

Predsednika, zamenika predsednika i članove regionalnog odbora podsekcija biraju članovi podsekcija sa teritorije regionog centra, neposredno tajnim glasanjem.

Glasa se za utvrđeni broj članova regionalnog odbora podsekcije, koji se bira u Regionalnom centru.

Glasanje se vrši zaokruživanjem rednih brojeva kandidata na glasačkom listiću.

Izborna komisija utvrđuje rezultate izbora na osnovu broja dobijenih glasova kandidata za svaki regionalni odbor podsekcije, u Regionalnom centru.

Nevažećim se smatra glasački listić koji nije popunjen, glasački listić na kome je zaokružen veći broj kandidata od utvrđenog broja članova regionalnog odbora podsekcije koji se bira i glasački listić koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga je član podsekcije glasao. Ako Izborna komisija utvrdi nepravilnosti koje su uticale na rezultate izbora, predložiće da se ponovi glasanje.

Za predsednika regionalnog odbora podsekcije izabran je kandidat koji dobije najveći broj glasova bez obzira na broj članova podsekcije sa teritorije regionalog centra koji su glasali. Za zamenika predsednika regionalnog odbora podsekcije izabran je kandidat koji je drugi po redosledu dobijenog broja glasova. Za članove regionalnog odbora podsekcije izabrani su kandidati koji su sledeći po redosledu dobijenog broja glasova.

Ukoliko dva, ili više kandidata dobiju isti broj glasova, glasanje za njih se ponavlja putem javnog izjašnjavanja.

Član 9.
Radno predsedništvo, na osnovu izveštaja Izborne Komisije, nakon završetka glasanja proglašava izbor predsednika, zamenika predsednika i članova regionalnog odbora podsekcija.

O izboru predsednika, zamenika predsednika i članova regionalnog odbora podsekcija, svi članovi Komore obaveštavaju se putem Internet prezentacije Komore i drugih sredstava informisanja.

GLAVA IV
IZBOR PREDSEDNIKA PODSEKCIJE


Član 10.
Predsednika podsekcije biraju članovi podsekcije.

Član 11.
Predsednik podsekcije je lice koje predstavlja podsekciju na teritoriji cele Republike.

Predsednik podsekcije je član Izvršnog odbora po položaju.

Član 12.
Organ za sprovođenje izbora je Izborna komisija.

4.1. Birački spisak

Član 13.
Birački spisak vodi Sekretarijat Komore.

Birački spisak se vodi po podsekcijama za Matičnu sekciju projektanata, odnosno Matičnu sekciju izvođača radova i sadrži: redni broj, ime i prezime člana Komore, broj odnosno brojeve licenci, godinu rođenja, mesto prebivališta.

Izmene u biračkom spisku obavlja Sekretarijat Komore.

Član Komore ima pravo uvida u birački spisak i pravo da zahteva njegove ispravke (upis, brisanje, izmenu ili dopunu biračkog spiska).

Član 14.
Upis u birački spisak i brisanje iz tog spiska vrši Sekretarijat Komore na osnovu odluke o izdavanju licence Komore i rešenja o brisanju iz evidencije članova Komore.

Izmene u biračkom spisku vrše se na osnovu zahteva člana Komore sa overenim ličnim pečatom člana Komore, navođenjem broja licence i potpisom podnosioca zahteva.

Član 15.
U roku od 3 dana od dana raspisivanja izbora za predsednike podsekcija, Sekretarijat Komore obaveštava članove Komore da mogu izvršiti uvid u birački spisak i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska.

Član 16.
Birački spisak zaključuje se odlukom koju donosi Predsednik Izvršnog odbora matične sekcije, najkasnije 15 dana pre dana početka izbornog postupka, o čemu se obaveštavaju svi članovi Komore upisani u birački spisak, po podsekcijama za Matičnu sekciju projektanata, odnosno Matičnu sekciju izvođača radova, putem Internet prezentacije Komore i drugih sredstava informisanja.

Odlukom iz stava 1. ovog člana utvrđuje se ukupan broj članova Komore upisanih u birački spisak, po podsekcijama za Matičnu sekciju projektanata, odnosno Matičnu sekciju izvođača radova, i datum zaključenja biračkog spiska.

Član 17.
Po zaključenju biračkog spiska, zahtevi za ispravku biračkog spiska mogu se podneti Izbornoj komisiji, u roku od 5 dana, i to neposredno predajom podneska Sekretarijatu Komore, sa overenim ličnim pečatom člana Komore, navođenjem broja licence i potpisom podnosioca zahteva.

Odluku o zahtevu iz stava 1. ovog člana donosi Izborna komisija i o tome obaveštava podnosioca zahteva.

Izborna komisija zaključuje i objavljuje na Internet prezentaciji Komore konačni birački spisak 10 dana pre početka izbornog postupka.

O zaključenom konačnom biračkom spisku obaveštavaju se svi članovi Komore putem Internet prezentacije Komore i drugih sredstava informisanja.

4.2. Raspisivanje izbora

Član 18.
Odluku o raspisivanju izbora za predsednike podsekcija donosi Upravni odbor, najkasnije tri meseca pre isteka mandata predsednika podsekcija.

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora o raspisivanju izbora za predsednike podsekcija, Izvršni odbor matične sekcije projektanata, odnosno matične sekcije izvođača radova donosi Odluku o vremenu u kome se održavaju izbori, odnosno sprovodi izborni postupak.

Izvršni odbor Matične sekcije projektanata, odnosno Izvršni odbor Matične sekcije izvođača radova donosi Odluku o imenovanju Izborne komisije.

Član 19.
Od dana raspisivanja izbora do početka izbornog postupka ne može proteći više od 30 dana.

Član 20.
Izborni postupak mora se okončati do isteka mandata predsednicima podsekcija prethodnog saziva.

Izborni postupak okončan je momentom objavljivanja konačnih rezultata za izbor predsednika podsekcije.

Izborna komisija na osnovu rezultata sačinjava listu izabranih predsednika podsekcija, koja se sa Izveštajem o sprovedenim izborima dostavlja Izvršnom odboru Matične sekcije projektanata, odnosno Izvršnom odboru Matične sekcije izvođača radova koji objavljuje konačne rezultate izbora za predsednike podsekcija.

O konačnim rezultatima izbora za predsednika podsekcije obaveštavaju se svi članovi Komore putem Internet prezentacije Komore i drugih sredstava informisanja.

4.3. Izborna komisija

Član 21.
Izbornu komisiju Matične sekcije projektanata čini po jedan predstavnik iz svake podsekcije i dva predstavnika Sekretarijata Komore i to predstavnik Službe nadležne za informatičke poslove i Sekretar Matične sekcije projektanata.
Izbornu komisiju Matične sekcije izvođača radova čini po jedan predstavnik iz svake podsekcije, i dva predstavnika Sekretarijata Komore i to predstavnik Službe nadležne za informatičke poslove i Sekretar Matične sekcije izvođača radova.

Predstavnici Sekretarijata Komore učestvuju u radu Izborne komisije, bez prava odlučivanja.

Izborna komisija će na prvoj sednici izabrati predsednika, od predstavnika podsekcija.

Izborne komisije Matične sekcije projektanata i Matične sekcije izvođača radova mogu održavati zajedničke sednice u cilju što efikasnijeg sprovođenja izbora.

Izborne komisije Matične sekcije projektanata i Matične sekcije izvođača radova mogu punovažno odlučivati, kada je na zajedničkoj sednici prisutno više od polovine broja članova Izborne komisije Matične sekcije projektanata, odnosno više od polovine broja članova Izborne komisije Matične sekcije izvođača radova. Odluke se donose većinom glasova članova Izborne komisije Matične sekcije projektanata, odnosno Matične sekcije izvođača radova.

Član 22.
Članovi Izborne komisije ne mogu biti kandidati za predsednika podsekcije.

Članu Izborne komisije prestaje funkcija u Izbornoj komisiji ukoliko prihvati kandidaturu za predsednika podsekcije.

U slučaju iz prethodnog stava ovog člana, Izvršni odbor Matične sekcije projektanata, odnosno Izvršni odbor Matične sekcije izvođača radova, donosi Odluku o imenovanju novog člana Izborne komisije.

Član 23.
Izborna komisija stara se o sprovođenju izbora u svemu prema pravima i obavezama i na način određenim odredbama ovog pravilnika.

Član 24.
Konstitutivnu sednicu Izborne komisije saziva predsednik Izvršnog odbora Matične sekcije projektanata, odnosno predsednik Izvršnog odbora Matične sekcije izvođača radova.

Izborna komisija radi na sednicama kojima mora prisustvovati većina od ukupnog broja njenih članova a odlučuje većinom glasova članova Izborne komisije.

Predsednik Izborne komisije saziva sednice i rukovodi radom Izborne komisije.

Izborna komisija može donositi odluke van sednice, elektronskim putem.

U slučaju iz prethodnog stava ovog člana, Izborna komisija na prvoj narednoj sednici donosi deklarativnu odluku o potvrđivanju odluka donetih van sednice, elektronskim putem.

O radu na sednici i donetim odlukama van sednice Izborne komisije vodi se zapisnik.

4.4. Izborni postupak

4.4.1. Postupak kandidovanja

Član 25.
Izvršni odbor Matične sekcije projektanata, odnosno Izvršni odbor Matične sekcije izvođača radova određuje rokove za sprovođenje kandidacionog postupka u skladu sa odlukom Upravnog odbora o raspisivanju izbora za predsednike podsekcija i odlukom Izvršnog odbora matične sekcije projektanata, odnosno matične sekcije izvođača radova o vremenu u kome se održavaju izbori, odnosno sprovodi izborni postupak i o tome obaveštava sve članove Komore upisane u birački spisak, putem Internet prezentacije Komore i drugih sredstava informisanja.

Član 26.
Kandidate za predsednika podsekcije može predložiti Izvršni odbor Matične sekcije i svaki Regionalni centar, odnosno regionalni odbor odgovarajuće podsekcije, uz obaveznu pisanu saglasnost kandidata.

Pisana saglasnost treba da sadrži ime i prezime kandidata, JMBG, broj licence, mesto prebivališta i otisak ličnog pečata koji član poseduje za onu matičnu sekciju za koju je kandidovan.

Regionalni centar, odnosno regionalni odbor podsekcije, mogu predložiti najviše dva kandidata.

Regionalni odbori podsekcija donosi Odluku o predlagu kandidata za predsednika podsekcije, na sastanku regionalnog odbora podsekcije. Za predložene kandidate mora glasati većina članova regionalnog odbora podsekcije.

Član 27.
Nakon isteka roka za predlaganje kandidata Izborna komisija utvrđuju konačnu listu kandidata i o tome obaveštava sve članove Komore upisane u birački spisak, putem Internet prezentacije Komore i drugih sredstava informisanja.

4.4.2. Glasanje

Član 28.
Izvršni odbor Matične sekcije projektanata, odnosno Izvršni odbor Matične sekcije izvođača radova određuje rokove za sprovođenje glasanja i o tome obaveštava sve članove Komore upisane u birački spisak, putem Internet prezentacije Komore i drugih sredstava informisanja.

Član 29.
Glasanje se vrši putem glasačkih listića, koje izborna komisija dostavlja članovima Komore upisane u birački spisak na kućnu adresu.

Član 30.
Glasački listić mora sadržati sledeće podatke:
1) ime i prezime člana Komore upisanog u birački spisak;
2) naziv matične sekcije;
3) naziv podsekcije;
4) redni broj pored svakog imena i prezimena, broja licence i mesta prebivališta kandidata, namenjen zaokruživanju;
5) mesto za otisak ličnog pečata koji član poseduje za onu matičnu sekciju za koju glasa;
6) mesto za svojeručni potpis;
7) adresu prebivališta na koju se šalje glasački listić;
8) broj kojim se jedinstveno identifikuje glasački listić i
9) napomene za pravilno popunjavanje glasačkog listića.

Član 31.
Izborna komisija kontroliše pripremu i štampu glasačkih listića.

Glasački listići štampaju se na jednom mestu, na hartiji zaštićenoj vodenim žigom.

Za svakog člana Komore koji je upisan u birački spisak u obe matične sekcije, formiraće se sveobuhvatni glasački listić sa odvojenim listama kandidata za izbor predsednika podsekcije u Matičnoj sekciji projektanata, odnosno Matičnoj sekciji izvođača radova.

Član 32.
Na pisani zahtev člana Komore, Izborna komisija donosi odluku o izdavanju duplikata glasačkog listića.

Duplikat glasačkog listića je u svemu identičan sa originalnim glasačkim listićem, osim što ima vidnu oznaku "Duplikat".

O izdatim duplikatima glasačkih listića vodi se posebna evidencija na način koji utvrdi Izborna komisija.

Član 33.
Izborna komisija bliže propisuje oblik i izgled glasačkih listića, način i kontrolu njihovog štampanja i dostavljanja, kao i način njihovog preuzimanja u Komori.

Član 34.
Popunjeni glasački listić član Komore vraća Komori do isteka roka za glasanje koji utvrđuje Izvršni odbor Matične sekcije projektanata, odnosno Izvršni odbor Matične sekcije izvođača radova.

Član Komore ne sme popunjavati glasački listić grafitnom olovkom.

Izborna komisija bliže propisuje način vraćanja, prijem i čuvanje popunjenih glasačkih listića.

4.5. Utvrđivanje i objavljivanje rezultata izbora

Član 35.
Nakon isteka roka za glasanje, pristupa se utvrđivanju rezultata izbora.

Prilikom utvrđivanja rezultata izbora Izborna komisija odvaja važeće od nevažećih glasačkih listića.

Izborna komisija konstatuje broj važećih i nevažećih glasačkih listića i unosi ih u zapisnik. Izborna komisija za svaki nevažeći glasački listić u zapisnik unosi i razlog njegovog ne važenja.

Član 36.
Nevažeći glasački listići su:
- nepopunjen glasački listić;
- glasački listić koji nije na originalnom papiru;
- glasački listić koji je popunjen tako da se ne može utvrditi koji je kandidat zaokružen;
- glasački listić koji nije potpisan od strane člana Komore koji glasa;
- glasački listić koji nije overen ili nije overen odgovarajućim pečatom člana Komore koji glasa;
- glasački listić koji nije popunjen u skladu sa napomenama za pravilno popunjavanje glasačkog listića;
- glasački listić popunjen grafitnom olovkom.

U slučaju da su Komori vraćeni i original i duplikat glasačkog listića oba se smatraju nevažećim.

U slučaju kod sveobuhvatnog glasačkog listića, za svaku Matičnu sekciju posebno, važe pravila utvrđivanja nevažećih glasačkih listića utvrđena stavom 1. i 2. ovog člana.

Član 37.
Izborna komisija utvrđuje rezultate izbora na osnovu broja dobijenih glasova kandidata za svaku podsekciju.

Član 38.
Ukoliko dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova na osnovu kojih nije moguće utvrditi ko je predsednik podsekcije, glasanje se, za te kandidate, ponavlja.

Član 39.
Nakon sprovedenog izbornog postupka i utvrđivanja rezultata glasanja, Izvršni odbor Matične sekcije projektanata, odnosno Izvršni odbor Matične sekcije izvođača radova, na osnovu Izveštaja Izborne komisije, objavljuje konačne rezultate izbora za predsednike podsekcija.

4.6. Zaštita izbornog prava

Član 40.
Član Komore može da podnese Izbornoj komisiji prigovor na nepravilnosti u toku izbornog postupka, najkasnije u roku od tri dana po isteku roka za određenu fazu izbornog postupka, koja se utvrđuje odlukama Izvršnog odbora Matične sekcije projektanata, odnosno Izvršnog odbora matične sekcije izvođača radova.

Član 41.
Prigovor se podnosi pisanim putem u pisarnici Komore, uz otisak ličnog pečata člana Komore, navođenjem broja licence i svojeručnim potpisom podnosioca.

Član 42.
Izborna komisija je dužna da donese odluku po prigovoru u roku od 48 sati od njegovog prijema.

Član 43.
Ukoliko Izborna komisija utvrdi da je prigovor osnovan, može da naloži ponavljanje izbornog postupka za predsednika podsekcije, u onoj podsekciji u kojoj je utvrđena povreda postupka.

4.7. Troškovi sprovođenja izbora

Član 44.
Sredstva za rad organa za sprovođenje izbora, izborni materijal i druge troškove sprovođenja izbora obezbeđuju se Finansijskim planom Komore.

Zahtev za dodelu sredstava sa specifikacijom ukupnih troškova Izborna komisija podnosi Upravnom odboru Komore.

GLAVA V
5. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 45.
Ovaj Pravilnik objaviti u glasilu Komore i na Internet prezentaciji Komore.

Član 46.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu organizovanja podsekcije broj: 6836/1-2 od 15.12.2006. godine.

Član 47.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Komore i Internet prezentaciji Komore.


Predsednik
Izvršnog odbora Matične sekcije projektanata


Aleksandar Avramović, dipl. inž. arh, s.r

Predsednik
Izvršnog odbora Matične sekcije izvođača radova


Biserka Švarc, dipl. maš. inž, s.r
 
27. maj 2018.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (6)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka


Pretraga sajta