Početna strana

Organizacija rada podsekcija u IKS na nivou sekcija PROJEKTANATA I IZVOĐAČA RADOVA
Karta
Odluka o organizovanju regionalnih odbora sekcija i podsekcija
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju regionalnih odbora sekcija i podsekcija br. 6059/1-4. od 23.11.2006.
Pravilnik o načinu organizovanja podsekcija
Odluke o obrazovanju regionalnih odbora podsekcija matične sekcije projektanata
Odluke o obrazovanju regionalnih odbora podsekcija matične sekcije izvođača radova
Odluka o utvrđivanju kriterijuma za organizaciju i sprovođenje aktivnosti u realizaciji plana i programa rada regionalnih odbora Matične sekcije izvođača radova

Regionalni odbori podsekcija IKS
Subotica
Novi Sad
Beograd
Kragujevac
Valjevo
Čačak
Kraljevo
Niš
Kosovska Mitrovica

 
:: Naslovna strana > Odluka o organizovanju regionalnih odbora sekcija i podsekcija
 
Odluka o organizovanju regionalnih odbora sekcija i podsekcija
Inženjerska komora Srbije
Broj: 6059/1-4
23. 11. 2006. god.
Beograd

Na osnovu člana 21. stav 1 tačka 25. Statuta Inženjerske komore Srbije Srbije ("Službeni glasnik RS", br.88/05), Upravni odbor Inženjerske komore Srbije, na sednici održanoj 23.11. 2006. godine, doneo je sledeću

ODLUKU
o organizovanju regionalnih odbora sekcija i podsekcija

Član 1.
Ovom Odlukom uređuje se organizovanje regionalnih odbora podsekcija Inženjerske komore Srbije.

Član 2.
Podsekcije se obrazuju na nivou matičnih sekcija projektanata i izvođača radova.

Član 3.
Na nivou matičnih sekcija projektanata i izvođača organizuju se sledeće podsekcije:
 1. diplomiranih inženjera arhitekture;
 2. diplomiranih građevinskih inženjera;
 3. diplomiranih mašinskih inženjera;
 4. diplomiranih inženjera elektrotehnike i
 5. diplomiranih inženjera ostalih tehničkih struka.
Član 4.
U okviru podsekcija ostalih tehničkih struka, po potrebi, konstituišu se posebna odeljenja prema vrstama stručne spreme.

Član 5.
Organi podsekcija su:
 1. predsednik podsekcije,
 2. regionalni odbori podsekcije.

Član 6.
Regionalni odbori podsekcija konstituišu se u sledećim gradovima:
 1. Subotica
 2. Novi Sad
 3. Beograd
 4. Kragujevac
 5. Valjevo
 6. Čačak
 7. Kraljevo
 8. Niš
 9. Kosovska Mitrovica.
Područja regiona obuhvataju područja označena na karti Republike Srbije, koja čini sastavni deo ove Odluke. Prikaži kartu >>>

Član 7.
Regionalni odbori podsekcije matičnih sekcija projektanata i izvođača radova imaju, po pravilu, predsednika, zamenika predsednika i odgovarajući broj članova od 1-3, izuzev regionalnog odbora Beograd koji može imati do 9 članova.

Broj članova regionalnih odbora utvrđuje Izvršni odbor matične sekcije u zavisnosti od broja članova podsekcije na području regiona.

Regionalni odbor podsekcije biraju članovi podsekcije sa područja regiona, neposredno.

Član 8.
Predsednika podsekcije biraju članovi podsekcije neposredno.

Kandidate za predsednika podsekcije može predložiti Izvršni odbor matične sekcije i svaki regionalni odbor odgovarajuće podsekcije.

Regionalni odbor odgovarajuće podsekcije može predložiti najviše dva kandidata za predsednika podsekcije.

Listu kandidata za predsednika podsekcije utvrđuje Izvršni odbor matične sekcije.
Lista kandidata za predsednika podsekcija objavljuje se na web - sajtu Komore.

Glasanje za izbor predsednika podsekcije vrši se elektronskim putem.

Za predsednika podsekcije izabran je kandidat koji dobije najveći broj glasova, bez obzira koliko je birača odnosno članova podsekcije glasalo.
Na osnovu izveštaja Sekretarijata Komore o rezultatima izbora, Izvršni odbor matične sekcije proglašava izbor predsednika podsekcije i objavljuje rezultate glasanja na web - sajtu Komore.

Član 9.
Imaoci licence koji su članovi dve, ili više podsekcija mogu biti birani u organe samo jedne podsekcije.

Član 10.
Ovu Odluku objaviti na web - sajtu Komore.

Član 11.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o organizaciji rada podsekcija u Inženjerskoj komori Srbije broj: 411-1 od 03.februara 2004.godine.

Član 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                               PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
                                                 INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE


                                                  Milan Vuković, dipl. građ. inž. sr.

 
19. april 2019.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (7)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta