Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
 
:: Naslovna strana > Registar
REGISTAR LICENCIRANIH INŽENJERA, ARHITEKATA I PROSTORNIH PLANERA
I REGISTAR LICENCIRANIH IZVOĐAČA RADOVA

 • Na osnovu ugovora između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Inženjerske komore Srbije, registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera, registar licenciranih izvođača i evidenciju stranih lica koja obavljaju stručne poslove, vodi Inženjerska komora Srbije.

  Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", broj 9/2020, u daljem tekstu: Zakon), propisano je da se licenca za prostornog planera, urbanistu, arhitektu urbanistu, inženjera, arhitektu, pejzažnog arhitektu i izvođača radova, izdaje na osnovu položenog stručnog ispita, te da se na osnovu donetog rešenja o izdavanju licence upis u registar licenciranih lica vrši po službenoj dužnosti.

  Lica kojima je izdata licenca u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu zakona upisana su u Registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i registar licenciranih izvođača radova, odnosno Evidenciju.

  Registri i Evidencija su elektronske baze podataka u kojima su sadržani podaci o svim licima koja su stekla odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu zakona.

  Vođenje Registra licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera, Registra licenciranih izvođača i Evidencije stranih lica koja obavljaju stručne poslove, bliže je uređeno Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti, kao i licencama za prostornog planera, urbanistu, arhitektu urbanistu, inženjera, arhitektu, pejzažnog arhitektu i izvođača i registrima licenciranih lica ("Službeni glasnik RS", br. 2/2021, u daljem tekstu: Pravilnik).

  Licu koje je upisano u Registar, odnosno Evidenciju i koje je dostavilo dokaz o zaključenom osiguranju od profesionalne odgovornosti upisuje se "aktivan status" čime se stiče pravo na upotrebu profesionalnog naziva, odnosno pravo na obavljanje stručnih poslova u skladu sa zakonom i propisom kojim se uređuju stručni poslovi licenciranih lica.

  Osiguranje od profesionalne odgovornosti dostavlja se u skladu sa zakonom i propisom kojim se uređuju uslovi osiguranja od profesionalne odgovornosti.

  Shodno članu 129a zakona, licencirani prostorni planer, licencirani urbanista, licencirani arhitekta urbanista, licencirani inženjer, licencirani arhitekta, licencirani pejzažni arhitekta i licencirani izvođač mora biti osiguran od odgovornosti za štetu koju može pričiniti drugoj strani, odnosno trećem licu (osiguranje od profesionalne odgovornosti).

  Inženjerska komora Srbije obezbeđuje polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti svojim članovima, koji izmiruju obavezu plaćanja godišnje članarine.

  Članovi Komore su osigurani od profesionalne odgovornosti po svim štetnim događajima nastalim prilikom obavljanja stručnih poslova. Maksimalna suma za osiguranje po osiguraniku i štetnom događaju iznosi 20.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije. Ova suma je uvećena u odnosu na prethodne godine kada je iznosila 15.000,00 evra. Članovi Komore koji su osigurani ne učestvuju u novčanom iznosu u štetnom događaju (franšiza). Osiguranjem se pokriva odgovornost licenciranih inženjera, projektanata i izvođača radova (svih članova Inženjerske komore Srbije) za štete nanete investitoru usled grešaka i propusta nastalih u obavljanju poslova izrade prostornih i urbanističkih planova, projektovanja, izvođenja radova i nadzora.

  Osiguranje od profesionalne odgovornosti člana Inženjerske komore Srbije ne isključuje mogućnost njegovog dodatnog individualnog ili drugog kolektivnog osiguranja od profesionalne odgovornosti.

  U registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i registar licenciranih izvođača status "nije aktivan" upisuje se:

  1. na lični zahtev;
  2. nedostavljanjem važeće polise osiguranja od profesionalne odgovornosti;
  3. neispunjavanjem uslova za produženje licence u skladu sa zakonom i članom 26. Pravilnika;
  4. suspendovanjem licence u skladu sa zakonom i čl. 29. i 30. Pravilnika, odnosno po konačnosti rešenja iz člana 28. stav 3. Pravilnika;
  5. na osnovu drugih razloga propisanih zakonom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja.

  Ponovni upis statusa "aktivan" vrši se za lice kome je istekao period suspenzije licence, kao i za lice kome u postupku provere nije produžena licenca usled neobavljenog kontinuiranog stručnog usavršavanja, ukoliko je u periodu od godinu dana pre ponovnog aktiviranja statusa obavilo kontinuirano stručno usavršavanje u skladu sa propisom kojim se uređuje stručno usavršavanje i koje je dostavilo dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti.

  U skladu sa članom 39. Pravilnika, licu koje je upisano u Registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i registar licenciranih izvođača radova, odnosno Evidenciju, na lični zhtev izdaje se uverenje o profesionalnom nazivu, statusu i drugim podacima upisanim u registre, odnosno Evidenciju.

  U slučaju izmene podataka na osnovu kojih je doneto rešenje o izdavanju licence, odnosno na osnovu kojih je Komora izdala licencu u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", broj 83/18), izmena podataka u registrima, odnosno Evidenciji vrši se po donošenju akta kojim se potvrđuje izmena podataka, po službenoj dužnosti.

  U slučaju izmene, odnosno dopune drugih podataka sadržanih u registrima, odnosno Evidenciji, zahtev za izmenu podataka podnosi se odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka izmene. Izmena podataka u registrima se vrši u roku od pet dana od dana prijema zahteva za izmenu podataka.

 • Pretragu Registra možete uraditi na sledećem linku
  http://www.ingkomora.rs/clanovi/registar_pretraga.php

 • Zahtev za izdavanje uverenja o podacima upisanim u registar u PDF formatu možete skinuti ovde.

 • Na osnovu ugovora između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Inženjerske komore Srbije, registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera, registar licenciranih izvođača i evidenciju stranih lica koja obavljaju stručne poslove, vodi Inženjerska komora Srbije.

  Članom 38. stav 1. Pravilnika propisano je da se podaci o licenciranom licu brišu iz registara, odnosno evidencije usled smrti, na lični zahtev, usled oduzimanja licence u skladu sa čl. 29. i 30. Pravilnika i usled isteka roka važenja licence koja je izdata u skladu sa članom 24. Pravilnika.

  Članom 38. stav 2. Pravilnika propisano je da se brisanje podataka iz registara, odnosno evidencije vrši po utvrđivanju uslova za brisanje licenciranog lica iz stava 1. člana 38. Pravilnika, odnosno po konačnosti rešenja o oduzimanju licence iz člana 28. stav 3. Pravilnika, po službenoj dužnosti.


  Službena beleška br. 02-2734 od 14.11.2022. godine o objavi Rešenja o brisanju iz Registra usled smrti.

10. jun 2023.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (21)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

facebook /

glasnik

glasnik

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

iksmobnet


hram
 
Literatura