Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Sekcije >
 Podsekcije >
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
 
:: Naslovna strana > Postupak za izdavanje licence
Postupak za izdavanje licence


Uslovi za izdavanje licence:

Licencu može da stekne lice sa visokom odnosno višom stručnom spremom odgovarajuće struke, odnosno smera, položenim stručnim ispitom i najmanje 3 godine radnog iskustva, za projektante i izvođače radova, odnosno najmanje 5 godina za planere i urbaniste i lica sa višom stručnom spremom.

Komora izdaje licence:
 • odgovornog planera
 • odgovornog urbaniste
 • odgovornog projektanta
 • odgovornog izvođača radova
Na web-sajtu Komore objavljen je obrazac prijave za izdavanje licence, odluka Upravnog odbora o vrstama licenci koje izdaje Komora i spisak lica kojima je Komora izdala odgovarajuće licence.

Pre pristupanja popunjavanja prijave, proveriti koja vrsta licence je odgovarajuća za podnosioca prijave i ko od imaoca licenci, članova Komore, može dati preporuku.

Šematski prikaz procedure izdavanja licenci možete pogledati ovde.

Kako biste popunili obrazac prijave za izdavanje licence, pritisnite na link zahtev - obrazac.

Nakon urednog popunjavanja prijave, odštampati sledeće obrasce:
 • zahtev za dobijanje licence - potpisuje podnosilac zahteva
 • referenc lista (dokaz o stručnim rezultatima) - potpisuje podnosilac zahteva odnosno i dva odgovorna izvođača radova sa najmanje istim stepenom stručne spreme ukoliko lice podnosi zahtev za licencu odgovornog izvođača radova
 • dve preporuke - potpisuju i overavaju pečatom članovi Komore kojima je izdata odgovarajuća licenca - (nije potrebno za izdavanje licence odgovornog izvođača radova)
Preporuke se overavaju pečatom imaoca licence.

Nakon toga, dostaviti poštom, ili lično Komori:
 • zahtev za dobijanje licence
 • referenc listu
 • dve preporuke (sem za licence odgovornih izvođača radova)
 • fotokopiju lične karte
 • overenu fotokopiju diplome o stečenom visokom odnosno višem obrazovanju i dodatak diplomi izdat uz diplomu u skladu sa članom 99. Zakona o visokom obrazovanju.
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o radnom iskustvu - overena fotokopija radne knjižice, ili potvrda organizacije u kojoj radi podnosilac zahteva, ili rešenje o penzionisanju, u originalu
 • dokaze o izvršenim uplatama i to: naknada troškova za obradu zahteva za izdavanje licence, naknada za izradu pečata i naknada troškova izdavanja licence
 • Obrazac PEPDV ukoliko Vaše uplate vrši PDV obveznik
 • dve fotografije formata za ličnu kartu (opciono)


Napomena: Ukoliko uplatu vrši pravno lice koje je registrovano u CRF, kojem je dodeljen JBKJS molimo Vas da se obratite službi za finansijsko računovodstvene poslove na telefon broj: 011/655-74-25, 011/655-74-26 I 011/655-74-24 ili na mail clanarina@ingkomora.rs

Bez ovih dokumenata nećemo biti u mogućnosti da Vam izdamo licencu.

Adresa Komore je:

Inženjerska komora Srbije
Bulevar vojvode Mišića 37 (2. sprat)
11000 Beograd


Uplate:


Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje licence dostavljaju se dokazi o uplati i to:

 1. Naknade troškova za obradu zahteva za izdavanje licence

  Način popunjavanja:
  • svrha uplate: Naknada troškova za obradu zahteva za izdavanje licence
  • primalac: Inženjerska komora Srbije, Beograd
  • iznos: 3.000,00 dinara
  • račun primaoca: 160-40916-33
   broj modela: (ostaviti nepopunjeno)
   poziv na broj (odobrenje): 01-broj zahteva

 2. Naknade troškova za izradu pečata koja iznosi:
  • pečat na drvenom nosaču 900,00 dinara
  • džepni pečat i pečat na automatskom nosaču 1650,00 dinara.
  Način popunjavanja:
  • svrha uplate: Naknada za izradu pečata
  • primalac: Inženjerska komora Srbije, Beograd
  • iznos: (videti gore)
  • račun primaoca: 160-40916-33
   broj modela: (ostaviti nepopunjeno)
   poziv na broj (odobrenje): 03-broj zahteva ili broj licence

  Tipove pečata koje izdaje Inženjerska komora Srbije možete pogledati ovde.

 3. Naknade troškova izdavanja licence koja iznosi 2.500,00 dinara:

  Način popunjavanja:
  • svrha uplate: Naknada troškova izdavanja licence
  • primalac: Inženjerska komora Srbije, Beograd
  • iznos: 2.500,00 dinara
  • račun primaoca: 160-40916-33
   broj modela: (ostaviti nepopunjeno)
   poziv na broj (odobrenje): 04-broj zahteva ili broj licence
Po prijemu obaveštenja o odobrenju licence dostavlja se dokaz o uplati:
 1. Godišnje članarine (365 dana) koja iznosi 7.500,00 dinara. Uplaćuje se prilikom preuzimanja prve licence tj. kada se dobijanjem licence postaje član Komore. Dokaz o uplati članarine prilaže se prilikom preuzimanja licence.

  Način popunjavanja:
  • svrha uplate: Članarina
  • primalac: Inženjerska komora Srbije, Beograd
  • iznos: (videti gore)
  • račun primaoca: 160-40916-33
   broj modela: (ostaviti nepopunjeno)
   poziv na broj (odobrenje): 02-broj zahteva ili broj licence
Preuzimanje licence

O vremenu i mestu preuzimanja licence podnosilac zahteva će biti obavešten putem pošte. Odmah po izdavanju licence vaše ime i prezime sa brojem licence naćiće se na stranici za prikaz članova Komore.
Licence se isključivo lično mogu preuzeti.

Prilikom preuzimanja licence, podnosilac zahteva potpisuje izjavu o pristupanju Komori i preuzima:
 • lični pečat i licencu
 • člansku kartu
 • opšte akte Komore koji nisu objavljeni na ovom sajtu
Posebne napomene

Radi olakšavanja i ubrzavanja procesa pregleda zahteva za izdavanje licenci Inženjerske komore Srbije, molimo Vas da, ukoliko podnosite isti, obratite pažnju na sledeće:

 • ukoliko jedno lice podnosi više zahteva za izdavanje licence, potrebno je da uz prvi zahtev budu priložene overene fotokopije potrebnih dokumenata (diploma, uverenje o položenom stručnom ispitu, dokaz o radnom iskustvu i sl.), kao i kopija lične karte, a uz svaki sledeći zahtev dovoljno je da budu priložene fotokopije postojećih overenih dokumenata, i obavezno na samom zahtevu olovkom naznačiti broj zahteva uz koji su priložene overene fotokopije.
 • ukoliko zahtev koji ste već poslali Inženjerskoj komori Srbije na bilo koji način dopunjujete, molimo Vas da naznačite sledeće:
  1. ime i prezime
  2. stručnu spremu
  3. broj zahteva uz koji prilažete dopunu
  4. kojoj matičnoj sekciji pripada zahtev koji ste podneli (planeri, urbanisti, projektanti, ili izvođači radova).
 
25. mart 2019.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (8)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta