Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 

Glasanje za sve članove veća matičnih sekcija svih regionalnih centara Inženjerske komore Srbije počinje počinje 19. juna i traje do 21. juna 2019. godine.

Dostavljanje glasačkih listića se vrši poštom preporučeno ili direktno u sedišta regionalnih centara svakoga dana od 19. juna 2019. godine do 21. juna 2019. godine, u periodu od 08.00 do 16.00 časova.

Svaki član Komore koji ima pravo glasa, dobiće na svoju mejl adresu jedinstveni link ka obrascu glasačkog listića i ka spisku članova Komore koji imaju pravo da budu birani. Za svakog člana Komore generiše se glasački listić sa jedinstvenim identifikacionim brojem tako da glasački listić može preuzeti i popuniti samo lice koje je izvršilo preuzimanje glasačkog listića sa linka dobijenog na lični mejl.

Podsećamo da je Odlukom o raspisivanju izbora svih članova svih veća matičnih sekcija svih regionalnih centara u cilju izbora članova Skupštine, članova izvršnih odbora matičnih sekcija kao i članova regionalnih odbora regionalnih centara, propisana mogućnost da članovi Komore na svom glasačkom listiću mogu po sopstvenom izboru, svojeručno upisati imena najviše do pet (5) kandidata, članova Komore. Do po dva (2) kandidata dostavile su radi upisa na glasački listić lokalno nadležne Privredna komora i Inženjerska organizacija i do jednog (1) kandidata radi upisa na glasački listić dostavile su lokalne samouprave iz sedišta Regionalnog centra, sa dostavljenog konačnog biračkog spiska članova Komore koji imaju pravo da budu birani. Članove Komore koje su kandidovale pomenute organizacije na glasački listić upisale su stručne službe sekretarijata Komore na osnovu dostavljenih predloga od strane privremenih regionalnih odbora, na osnovu čega su formirane izborne liste i sačinjeni su glasački listići za svaku Matičnu sekciju u okviru svakog Regionalnog centra.

Konačno, član Komore glasa za već navedenih i/ili dodatno upisanih, ukupno, za najviše pet (5) kandidata, zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata za kojeg glasa.

>

Imajući u vidu da će se linkovi sa glasačkim listićima slati članovima Komore na imejl adrese, članovi Komore koji se nalaze na biračkom spisku sa neispravnom imejl adresom ili neposeduju imejl nalog, glasačke listiće moći će da preuzmu u regionalnim kancelarijama Komore zavisno od regionalnog centra kome pripadaju.

Kontakt podaci regionalnih kancelarija se nalaze na sledećoj internet stranici: http://www.ingkomora.rs/kontakt/

>

Zbog izbornog postupka koji je u toku, mole se članovi da provere svoje e-mail adrese najkasnije do petka 14.06.2019. godine

>

U svih deset regionalnih centara Inženjerske komore Srbije, Izborne komisije za sprovođenje izbora za članove veća svih matičnih sekcija, donele su odluke o zaključenju konačnih biračkih spiskova.

Konačne biračke spiskove članova po matičnim sekcijama svih regionalnih centara možete pogledati ovde

>

Privremena uprava za upravljanje radom Inženjerske komore Srbije, donela je Odluku o raspisivanju izbora svih članova veća matičnih sekcija svih regionalnih centara u cilju izbora predstavnika Skupštine, predstavnika izvršnih odbora matičnih sekcija i predstavnika regionalnih odbora regionalnih centara br. 1190/1-2. od 03.06.2019. godine.

Odluku možete pogledati ovde

>
Program obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije
Aktivnosti iz oblasti Nacionalnog programa za 2019. godinu Aktivnosti iz oblasti zajedničkog Evropskog programa za 2019. godinu
Trenutno nema najavljenih predavanja
NAJAVA AKTIVNOSTI
Provera broja ostvarenih bodova u okviru Programa obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja
Trenutno nema najavljenih predavanja


Član Komore glasa isključivo za članove Veća Matične sekcije Regionalnog centra kome pripada i koji ispunjavaju uslove da budu birani.

Izbori za članove Veća se sprovode putem glasačkih listića na nivou svake matične sekcije svakog regionalnog centra, tako što se obrascu glasačkog listića pristupa putem linka u bazi Komore.

>

Privremena uprava za upravljanje radom Inženjerske komore Srbije, donela je Odluku o formiranju privremenih regionalnih odbora svih regionalnih centara br. 1176/1-2. od 28.05.2019. godine kao i Odluku o izmeni Odluke o formiranju privremenih regionalnih odbora svih regionalnih centara br. 1176/1-2. od 28.05.2019. godine

Prečišćen tekst Odluku o formiranju privremenih regionalnih obora svih regionalnih centara možete pogledati ovde

>

Privremena uprava za upravljanje radom Inženjerske komore Srbije, donela je Odluku o formiranju regionalnih centara br. 1147/1-2 od  20.05.2019. godine kao i Odluku o utvrđivanju teritorije regionalnih centara Inženjerske komore Srbije br. 1168/1-3 od 24.05.2019. godine

Odluku o formiranju regionalnih centara možete pogledati ovde

Odluku o utvrđivanju teritorije regionalnih centara možete pogledati ovde

>

Na osnovu čl. 163-166., a u vezi sa samostalnim članom 18. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18 i 31/19), Privremena uprava za upravljanje radom Inženjerske komore Srbije, na osnovu Rešenja broj 119-01-00721/2019-01 od 10. maja 2019. godine, donela je Statut Inženjerske komore Srbije.

Statut je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 36/2019 od 24.5.2019. godine, a stupio je na snagu 25.5.2019. godine.

Statut možete pogledati ovde.

 

>

Dana 30.04.2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 31/2019). Odredbama navedenog Zakona koje se odnose na rad Inženjerske komore Srbije izvršiće se reorganizacija Komore, kao i izbori za sve organe i tela Komore.

Komora će raditi po novoj ogranizacionoj strukturi, u skladu sa Zakonom. Izbori za sve organe uprave u Komori će se od sada vršiti od regionalnih centara prema centrali, odnosno direktno odozdo prema gore, za razliku od dosadašnje prakse. Svaki član Komore će biti u prilici da bira i da bude biran. Izbori će biti raspisani u zakonskom roku. Očekujemo veliki odziv u maksimalnom mogućem broju.

Komora će u kontinuitetu štititi opšte i pojedinačne interese u svim oblastima regulisanim Zakonom o planiranju i izgradnji, u zemlji i inostranstvu, sa fokusom na članove, obezbeđujući njihov status i prava kroz maksimalnu orijentisanost ka tržištu, uz usluge osiguranja od profesionalne odgovornosti, edukacije, posete sajmovima, seminarima, organizacije naučno - stručnih i drugih skupova, kao i povoljne uslove za učešće na svim takvim skupovima.

Iz razloga ne postupanja u skladu sa Zakonom kao i nepoštovanja opštih akata Komore, na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18), samostalnog člana 18. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 31/2019), Prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, donela je Rešenje o obrazovanju Privremene uprave za upravljanje radom Inženjerske komore Srbije.

Privremenu upravu čine šest predstavnika ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva.

Za rukovodioca Privremene uprave imenovan je mr Zoran Ilić, dipl. inž. maš, pomoćnik ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a za članove su imenovani Jovanka Atanacković, pomoćnica ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zoran Pavlović, v.d. pomoćnik ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Maja Matija Ristić, v.d. sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Đorđe Milić, pomoćnik ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i prof. dr Rajko Unčanin, dipl. inž. tehnologije.

Zadaci Privremene uprave su da:

 1. u roku od tri dana od dana stupanja na snagu Zakona, donese i objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije" Statut Komore - Objavljeno;
 2. do izbora novih organa, upravlja radom Komore;
 3. u roku od 30 dana od objavljivanja Statuta Komore u "Službenom glasniku Republike Srbije":
  1. U cilju efikasnijeg rada i bolje teritorijalne pokrivenosti, postojeće Regionalne centre reorganizuje sada u 10 regionalnih centara i to: Regionalni centar Subotica, Regionalni centar Novi Sad, Regionalni centar Beograd, Regionalni centar Požarevac, Regionalni centar Valjevo, Regionalni centar Čačak, Regionalni centar Kragujevac, Regionalni centar Kraljevo, Regionalni centar Bor i Regionalni centar Niš;
  2. imenuje privremene regionalne odbore svih regionalnih centara;
  3. raspiše izbore za predstavnike Skupštine i predstavnike izvršnih odbora matičnih sekcija, i
  4. sve registrovane članove Komore rasporedi po matičnim sekcijama svih regionalnih centara i to: Matična sekcija arhitekata, Matična sekcija inženjera građevinske struke, Matična sekcija inženjera elektro struke, Matična sekcija inženjera mašinske struke, Matična sekcija inženjera ostalih tehničkih struka i Matična sekcija prostornih planera.

Rešenje o obrazovanju Privremene uprave za upravljanje radom Inženjerske komore Srbije, broj: 119-01-00721/2019-01 od 10. maja 2019. godine možete preuzeti ovde

Tekst Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji možete pogledati ovde

Na osnovu čl. 162–166, a u vezi sa samostalnim članom 108. stav 6. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14 i 83/18), Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je Statut Inženjerske komore Srbije. Statut je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 32/2019 od 3.5.2019. godine, a stupio je na snagu 4.5.2019. godine.

>

Inženjerska komora Srbije je obezbedila članovima ulaznice za posetu 63. Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća (UFI), koji će se održati od 21. do 24. maja 2019. godine na Beogradskom sajmu, ul. Bulevar vojvode Mišića 14.

Ulaznice se mogu preuzeti od 22. do 24. maja 2019. godine, u prostorijama Inženjerske komore Srbije u Beogradu, ul. Bulevar vojvode Mišića 37/II, od 08.00 do 16.00 časova. Prilikom preuzimanja ulaznice, molimo članove da prilože jednu od članskih karata Komore radi evidencije. Ulaznica važi za jednog člana Komore i za jedan ulazak na sajam za vreme trajanja sajma.

Više informacija o 63. Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća (UFI) možete pogledati na internet stranici: http://sajamtehnike.rs

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

U petak,  22. februara 2019. godine, održana je Sedma redovna sednica Odbora za praćenje polaganja stručnih ispita.

Sednici Odbora prisustovali su prof. dr Dragoslav Šumarac, predsednik Odbora za praćenje polaganja stručnih ispita i član Upravnog odbora Komore, Latinka Obradović, član Odbora I potpredsednica Upravnog odbora Komore, Dragana Đurić, sekretar Odbora, Ivana Magdelinić, v.d. sekretara Komore. Takodje, sednici su prisustvovali predsednici komisija za polaganje stručnih ispita, i to: Komisije za arhitektonsku struku, akademik prof. Branislav Mitrović, Komisije za građevinske konstrukcije, prof. dr Zlatko Marković, kao i zamenik predsednika ove Komisije, prof. dr Vlastimir Radonjanin, predsednik Komisije za hidrotehniku, prof. dr Jovan Despotović, Komisije za oblast putevi i železnice, prof. dr Aleksandar Cvetanović, Komisije za organizaciju i tehnologiju građenja i upravljanja porjektima u građenju, prof. dr Živojin Praščević, Komisije za energetiku, Zoran Hadžić, Komisije za saobraćajnu struku, prof. dr Nebojša Bojović i predsednik Komisije za energetsku efikasnost zgrada, dr Igor Marić.

>

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dostavilo je Inženjerskoj komori Srbije Rešenje o obrazovanju Komisije za polaganje stručnog ispita za građevinsku struku i imenovanju ispitivača za opšti i posebni deo stručnog ispita.

Navedenim rešenjem izvršene su izmene u sastavu komisija, i to: Komisije za građevinske konstrukcije, Komisije za hidrotehniku, Komisije za puteve i železnice i Komisije za organizaciju i tehnologiju građenja i upravljanje projektima u građevinarstvu.

Ovim rešenjem omogućeno je da, nakon godinu i po dana zastoja u radu ove Komisije, Komisija za građevinske konstrukcije održi martovski ispitni rok 2019. godine. Naime, Komisija za građevinske konstrukcije održala je 22. februara 2019. godine sastanak u Inženjerskoj komori Srbije kome su prisustvovali predsednik Komisije prof. dr Zlatko Marković, zamenik predsednika prof. dr Vlastimir Radonjanin, dekan Građevinskog fakulteta u Beogradu, prof. dr Vladan Kuzmanović, zatim članovi Komisije: prof. dr Rastislav Mandić i prof. dr Đorđe Lađinović, zamenici članova Komisije: Drago Ostojić i v. prof. dr Ivan Ignjatović, kao i ispitivači za posebni deo: doc. dr Predrag Blagojević, doc. dr Branko Milosavljević, Vukan Nagulj, Nenad Jakovljević, Aleksandar Bojović, doc. dr Milan Spremić, doc. dr Srđan Živković, doc. dr Jelena Dobrić i prof. dr Boško Stevanović.

>

Novosadski sajam u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i Res fondacijom organizuje 8. Međunarodne dane energetike i investicija, koji će se održati u Kongresnom centru Novosadskog sajma (ul. Hajduk Veljkova br. 11), 27. i 28. februara 2019. godine.

U izložbenom delu manifestacije, ponudu i delatnost predstaviće Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Grad Novi Sad - Gradska Uprava za privredu,  Srbijagas, GEFF Beograd, BIO DRY -S, BUCK BG, Fond Evropski poslovi, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, NEVOKAL DOO, OPTIT SRL Italija, E3 INTERNATIONAL LLC , Opština Nova Crnja...

>

Od 1.2.2019. do 1.2.2020. godine članovi Inženjerske komore Srbije koji uredno izmiruju obavezu članarine osigurani su od profesionalne odgovornosti po svim štetnim događajima. Maksimalna suma za osiguranje po osiguraniku i štetnom događaju iznosi 15.000,00 evra. U toku trajanja osiguranja, osiguranici ne učestvuju u novčanom iznosu u štetnom dogadjaju (franšiza). Polisu osiguranja od odgovornosti izdao je Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd.

Preuzimanje Polise osiguranja od odgovornosti možete izvršiti prijavom na sistem ovde

 

>

Obaveštavamo članove Inženjerske komore Srbije da se u slučaju isteka perioda validnosti prethodno izdatog kvalifikovanog elektronskog sertifikata, saglasno zakonskim obavezama, podnosi zahtev za izdavanje novog. Zahtev za izdavanje novog kvalifikovanog elektronskog sertifikata možete podneti u bilo kom trenutku.

Radi podsećanja, od 10.12.2015. godine moguće je poručivanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata Sertifikacionog tela Privredne komore Srbije preko internet portala Inženjerske komore Srbije koji je neophodan prilikom predavanja tehničke dokumentacije u digitalnom obliku, a u okviru postupka izdavanja elektronskih građevinskih dozvola.

>

Udruženje urbanista Srbije i Republički geodetski zavod, u saradnji sa Gradom Somborom, a pod pokroviteljstvom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Inženjerske komore Srbije, organizuju naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem – 15. Letnju školu Urbanizma u Somboru, u period od 30. maja do 1. juna 2019. godine.

>

U "Službenom glasniku RS", br. 2/2019 od 16.1.2019. godine, objavljen je novi Pravilnik o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi.

Pravilnik je stupio je na snagu 17.1.2019. godine.

Tekst Pravilnika možete preuzeti ovde.

>

Upravni odbor Komore je na 61. redovnoj sednici, održanoj 9. decembra 2018. godine, saglasno odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, kojima je propisano da  Inženjerska komora Srbije utvrđuje minimalne cene za izradu planske i tehničke dokumentacije, tehničke kontrole, tehničke preglede i nadzor za zgrade i inženjerske objekte, doneo Odluku o utvrđivanju minimalnih cena za izradu prostornih planova i Odluku o utvrđivanju minimalnih cena za izradu urbanističkih planova i urbanističko-tehničkih dokumenata.

>

Institut za standardizaciju Srbije i Inženjerska komora Srbije obezbedili su članovima Komore poseban popust od 20% za kupovinu srpskih standarda i tematskih zbirki standarda (elektronske i štampane zbirke).

>

Inženjerska komora Srbije će i u 2019. godini svojim članovima obezbediti osiguranje od profesionalne odgovornosti po svim štetnim događajima do 15.000 €.

Pravo na osiguranje imaće članovi Komore koji budu izmirili dugovanja za članarinu zaključno sa 20. januarom 2019. godine. Uslov za likvidaciju štete po polisi osiguranja je i da u momentu nastanka štetnog događaja član Komore nema dugovanja po osnovu članarine u Komori.

U toku su pregovori sa osiguravajućim kućama radi postizanja što boljih uslova za osiguranje, a o čemu će članovi Komore biti blagovremeno obavešteni.

>

Upravni odbor Komore je na 61. redovnoj sednici, održanoj 9. decembra 2018. godine, saglasno odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, kojima je propisano da je Inženjerska komora Srbije dužna da uskladi Statut i druge akte sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, utvrdio Predlog statuta Inženjerske komore Srbije, koji je dostavljen Skupštini Komore na donošenje.

>

Asocijacija za razvoj održive urbane zajednice - STRAND vas poziva da u okviru konferencije "Inovacije u arhitekturi i umetnosti u digitalno doba" i izložbe "O arhitekturi 2018", prisustvujete predavanjima, kolega arhitekata iz Holandije: "Labaratotorija u virtuelne realnosti kao metod u dizajniranju, Frank van der Hovena i "Gejming kao alat u urbanom planiranju", Milene Ivković. Predavanja će se održati 14. decembra 2018. godine, u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti, Đure Jakšića 2, sa početkom u 17.30 časova odnosno u 18.00 časova.

>
>

Urbanistički zavod Beograda dodelio je povelju Inženjerskoj komori Srbije za dugogodišnju saradnju i izuzetan doprinos afirmaciji struke. Povelja je dodeljena Komori povodom 70 godina postojanja ove institucije, na svečanosti koja je održana 15. novembra 2018. godine u Beogradu.

Povelju Urbanističkog zavoda Beograda možete preuzeti ovde

>

Upravni odbor Inženjerske komore Srbije je 21.11.2018. godine, utvrdio Nacrt Statuta Inženjerske komore Srbije.

Rasprava o Nacrtu Statuta Inženjerske komore Srbije održaće se od 23. novembra 2018. do 7. decembra 2018. godine.

Članovi Inženjerske komore Srbije će svoje primedbe, predloge i sugestije u vreme trajanja rasprave, dostavljati Komori putem elektronske pošte na e-mail: statut@ingkomora.rs ili poštom na adresu Komore, Bulevar vojvode Mišića 37, 11000 Beograd.

Tekst Nacrta Statuta Inženjerske komore Srbije možete preuzeti ovde.

>

Obaveštavamo članove Inženjerske komore Srbije da je počela sa radom elektronska čitaonica standarda u prostorijama Inženjerske komore Srbije u Beogradu, ul. Bulevar vojvode Mišića 37/II, a uskoro će elektronska čitaonica biti omogućena i u ostalim regionalnim centrima Komore (u Novom Sadu, Subotici, Kragujevcu, Nišu, Valjevu, Kraljevu i Čačku).

Članovima Komore obezbeđen je poseban popust od 20% naknade za standarde i tematske zbirke standarda!

>

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je saopštenje u vezi sa izdavanjem licenci za inženjere, arhitekte i prostorne planere.

Saopštenje možete pogledati na sledećoj Internet stranici ministarstva:
http://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/saopshtenje-ministarstva-u-vezi-s-izdavanjem-licenci-za-inzhenjere-arhitekte-i-prostorne

>

Regionalni odbor Matične sekcije urbanista Regionalnog centra Kraljevo organizovao je ciklus predavanja "Gradovi od kojih se može učiti (arhitektonski putopisi)" iz Programa obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa obuke za 2018. godinu.

>

U organizaciji Inženjerske komore Srbije, Matične sekcije urbanista, održan je skup "Forum urbanum – Sajam urbanizma", u Ivanjici u hotelu "Park" u periodu od 1. do 3. novembra 2018. godine.

Skupu „FORUM URBANUM - Sajam urbanizma“ prisustvovalo je 90 polaznika uključujući: Tijanu Aksentijević Adamović, dipl.inž.arh, predsednika Izvršnog odbora Matične sekcije urbanista i člana Upravnog odbora, Biserku Švarc, dipl. maš. inž, člana Upravnog odbora, članove sekcije urbanista, kao i predstavnike gradova Beograda, Užica, Kraljeva, Subotice, Novog Sada, Niša, Valjeva, Kragujevca, direktore javnih preduzeća, članove opštinskih uprava i stručnih službi, eminentni predavači, kao i ostali uvaženi gosti.

>

Na poziv Tehničke komore Grčke prof.dr Dragoslav Šumarac dipl.građ.inž. predsednik Izvršnog odbora Matične sekcije projektanata Inženjerske komore Srbije i član Upravnog odbora Komore, potpredsednik Evropskog saveta inženjerskih komora (ECEC), predsednik Radne grupe ECEC-a za CPD (Continual Professional Development) i predsednik Radne grupe Inženjerske komore Srbije za sprovođenje CPD-a, 9.Novembra u Atini je u okviru High-level International interdisciplinary Conference “Economy, Society and Climate Change – The impact of mega trends in the Built Environment, Construction Industry and Real Estate“ („TUFE 2018”) održao predavanje na temu “Continuous  Education” („Kontinuirano obrazovanje“).

>

Urbanistički zavod Beograd Vas poziva da prisustvujete konferenciji “Budućnost institucionalnog planirawa gradova” i svečanosti povodom jubileja Urbanističkog zavoda Beograda koje će se održati 15. novembra 2018. godine, u Svečanoj sali Zavoda, Bulevar despota Stefana 56, sa početkom u 10.00, odnosno u 17.00 časova.

Svoje prisustvo na konferenciji i/ili svečanosti možete potvrditi na e mail office@urbel.com do 09.novembra 2018. godine.

Program možete pogledati ovde.

>

Obaveštavamo članove Inženjerske komore Srbije da se shodno Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, zahtevi za izdavanje licenci počev od 6.11.2018. godine predaju Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Za sva pitanja u vezi sa izdavanjem licenci možete se obratiti Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ul. Nemanjina 22-26, tel. 011/361-6304.

Istovremeno obaveštavamo članove da će se potvrde vezane za licence i status člana Komore izdavati u Inženjerskoj komori Srbije.

>

U organizaciji Inženjerske komore Srbije, matičnih sekcija projektanata i izvođača radova, održana je manifestacija "Dani inženjera Srbije - 2018", u Vrnjačkoj Banji u hotelu "Fontana" u periodu od 26. do 28. oktobra 2018. godine.

Manifestaciji je prisutvovalo preko 100 članova Inženjerske komore Srbije iz svih regionalnih centara, članovi Upravnog odbora kao i članovi izvršnih odbora matičnih sekcija projektanata i izvođača radova.

>

U organizaciji Inženjerske komore Srbije - regionalnih odbora podsekcija diplomiranih mašinskih inženjera i diplomiranih inženjera elektrotehnike Regionalnog centra Niš, održano je 8. Savetovanje o obnovljivim izvorima energije, u petak 26. oktobra 2018. godine u amfiteatru Instituta Niška Banja. Tema ovogodišnjeg savetovanja je bila „Energetska budućnost Srbije – Planirano/Izvedeno, 2008 – 2018.godine“

>

U suroganizaciji  Inženjerske komore Srbije - Regionalnog odbora Matične sekcije urbanista Regionalnog centra Niš i regionalnih odbora podsekcija diplomiranih inženjera arhitekture, matičnih sekcija projektanata i izvođača radova Regionalnog centra Niš, Građevinsko - arhitektonskim fakultetom, Univerziteta u Nišu, Klasterom urbanog planiranja i Zavodom za zaštitu prirode Srbije, u periodu od 14. do 16. novembra 2018. godine, u Hotelu New City u Nišu održaće se Druga međunarodna naučno stručna konferencija ICUP2018.

>

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, koji je usvojila Narodna skupština Republike Srbije, dana 26.10.2018. godine, objavljen je u Službenom glasniku RS, broj 83/2018. godine.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji možete pogledati ovde.

>

Evropski savet inženjerskih komora (ECEC) je izrazio duboku zabrinutost zbog neprihvatljivih odredbi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji od 12.9.2018. godine, kojima se menja i na nov način uređuje status, delokrug rada i način izbora organa i tela Inženjerske komore Srbije. ECEC smatra neprihvatljivim predložene izmene kojima se ukida sadašnji status i pravna priroda Inženjerske komore Srbije, a ne daje se novo rešenje, čime bi status Komore ubuduće ostao potpuno neregulisan.

Pismo podrške na engleskom jeziku pogledajte ovde.

Pismo podrške na srpskom jeziku pogledajte ovde.

>

Povodom Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, kojim se u nepovoljan položaj dovodi inženjerska struka, Inženjerska komora Srbije preduzima intenzivne aktivnosti na zaštiti interesa struke i očuvanju nezavisnosti Komore.

Na sledećim Internet stranicama pogledajte šta mediji prenose o Komori:

https://www.danas.rs/ekonomija/predlog-o-inzenjerskoj-komori-protiv-pravila-eu/

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:756350-Zgrade-crtaju-samo-sa-licencom

https://www.ekapija.com/news/2289105/clanovi-inzenjerske-komore-protestovali-protiv-izmena-zakona-o-planiranju-i-izgradnji-struci

https://www.youtube.com/watch?v=MUP_LY0Zr84

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:756349-PROTEST-CLANOVA-INZENjERSKE-KOMORE-Pitace-se-koliko-i-golubari

https://insajder.net/sr/sajt/vazno/12375/

>

Inženjerska komora Srbije uputila je demanti Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

>
>

U organizaciji Inženjerske komore Srbije – Regionalnog centra Subotica, Regionalnog odbora Matične sekcije urbanista i Regionalnog odbora podsekcija diplomiranih  inženjera arhitekture Matične sekcije projektanata i izvođača radova, održaće se osma po redu Izložba radova "ARH 2018." od 19. - 25. novembra 2018. godine.

>

Povodom različitih informacija iznetih u javnosti i o visini primanja prof. dr Dragoslava Šumarca u Inženjerskoj komori Srbije, a kako se primanja svih angažovanih lica u Inženjerskoj komori (predsednika, članova UO, NO, IO, članova komisija, koordinatora RO, predavača, članova organizacionih odbora i dr.) javno objavljuju na kraju kalendarske godine za prethodnu godinu, prof. dr Dragoslav Šumarc je za prošlu, 2017. godinu ukupno primio bruto 62.597,00 dinara. Potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 2017.godinu za prof. Dr Dragoslava Šumarca, možete pogledati ovde.

>

Vlada Republike Srbije prihvatila predlog Inženjerske komore Srbije o imenovanju prof. dr Dragane Vasiljević Tomić u sastav Pregovaračkog tima koji će, u ime Vlade Republike Srbije, pregovarati sa zemljama Zapadnog Balkana o međusobnom priznavanju profesionalnih kvalifikacija za profesije: doktor medicine, stomatolog, arhitekta i inženjer.

Dopis potpredsednice Vlade Republike Srbije i ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorane Z. Mihajlović možete pogledati ovde

Zaključak Vlade Republike Srbije možete pogledati ovde

>

Zbog Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, kojim se u nepovoljan položaj dovodi inženjerska struka, intencija da licence inženjerima ubuduće izdaje i o odgovornosti inženjera odlučuju komisije koje obrazuje ministar nadležan za poslove građevinarstva, prostornog planiranja i urbanizma, Inženjerskoj komori Srbije punu podršku u očuvanju nezavisnosti struke dala su strukovna udruženja Srbije i Evropske unije.

>

Inženjerska komora Srbije, Matična sekcija projektanata i Matična sekcija izvođača radova, tradicionalno organizuju manifestaciju „DANI INŽENJERA SRBIJE 2018“, koja se održava u periodu od 26-28. oktobra 2018. god. U Vrnjačkoj Banji, u hotelu „Fontana“.

Program manifestacije možete preuzeti ovde.

Spisak prijavljenih možete videti ovde.

>

U skupštinsku proceduru RS ušao je predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji.

Predlog zakona o izmenama i dopunama ZPI mozete pogledati ovde.
Obrazloženje Predloga zakona o izmenama i dopunama ZPI mozete pogledati ovde.
Pregled odredbi koje se menjaju mozete pogledati ovde.
Analizu efekata propisa mozete pogledati ovde.

>

Inženjerska komora Srbije obezbedila je članovima ulaznice za posetu 63. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga, koji će se održati od 21. do 28. oktobra 2018. godine na Beogradskom sajmu, ul. Bulevar vojvode Mišića 14.

>

U Nemačkoj u Berlinu je 13. oktobra 2018. godine, održana 64. Sednica Izvršnog odbora Evropskog saveta inženjerskih komora (ECEC). U radu ove Sednice učestvovali su predstavnici naše Komore prof. dr Dragoslav Šumarac dipl. građ. inž, predsednik Izvršnog odbora Matične sekcije projektanata Inženjerske komore Srbije i član Upravnog odbora Komore, potpredsednik Evropskog saveta inženjerskih komora (ECEC), predsednik Radne grupe ECEC-a za CPD (Continual Professional Development) i predsednik Radne grupe Inženjerske komore Srbije za sprovođenje CPD-a, Latinka Obradović dipl. građ. inž, potpredsednik Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije i Ivana Magdelinić dipl. pravnik, v.d. sekretara Inženjerske komore Srbije.

>

Od 10 do 12. oktobra 2018. godine u hotelu "Jezero" na Borskom jezeru održan je tradicionalni skup Inženjerske komore Srbije - Matične sekcije planera “Susreti prostornih planera Srbije - 2018“. Skupu su prisustvovali predstavnici i brojni članovi Inženjerske komore Srbije, predstavnici resornog ministarstva i Grada Bora, direktori javnih preduzeća, članovi opštinskh uprava i stručnih službi, eminentni predavači, kao i ostali uvaženi gosti.

>

U organizaciji Evropske komisije - Direkcije za prostor, Jedinice za bezbednost i sigurnost zgrada, u Albaniji (Tirana) u periodu od 10.-11.Oktobra 2018. održana je Konferencija pod nazivom  "The way forward for the Eurocodes implementation in the Balkans" - U susret implementaciji Eurokodova na Balkanu".  

Inženjerska komora Srbije je po pozivu Evropske komisije, zajedno sa Građevinskim fakultetom u Beogradu i Institutom za standardizaciju, uzela učešće u radu ove Konferencije. Predavanja na temu implementacije eurokodova održali su vodeći stručnjaci iz ove oblasti, iz većine evropskih zemalja.

Prof. dr Dragoslav Šumarac dipl.građ.inž. je ispred Evropskog saveta inženjerskih komora - European Council of Enginers Chambers (ECEC) i Inženjerske komore Srbije, održao veoma zapaženo predavanje sa prezentacijom, na temu "Expectations from implementation of the eurocodes in the national regulatory system, required exibility etc - Očekivanja od implementacije eurokodova u nacionalnom regulatornom sistemu, potrebna fleksibilnost i ostalo".

        

 

>

U utorak, 9. oktobra 2018. godine, održana je Šesta redovna sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije u prostorijama Komore u Beogradu. Sednici je prisustvovalo 66 od 118 članova Skupštine. Pored članova Skupštine sednici su prisustvovali Latinka Obradović, potpredsednik Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije, prof. dr Vlastimir Radonjanin, predsednik Nadzornog odbora, članovi Upravnog i Nadzornog odbora Komore i ostali uvaženi gosti. Sednicom je predsedavao Gligor Obrenović, predsednik Skupštine Inženjerske komore Srbije, a u radu mu je pomagala prof. dr Maja Todorović, potpredsednik Skupštine.

Na Šestoj redovnoj sednici Skupštine Inženjerske komore Srbije donete su sledeće odluke:

- Plan i program rada Inženjerske komore Srbije za 2018. godinu;

- Finansijski plan Inženjerske komore Srbije za 2018. godinu i

- Lista sudija Suda časti Inženjerske komore Srbije.

Fotografije sa Šeste redovne sednice Skupštine možete pogledati ovde

>

Svetski građevinski forum WCF2019: Otpornost zgrada i infrastukture održaće se u Cankarevom domu-Kulturno-kongresnom centru u Ljubljani, od 8. do 11. aprila 2019. godine pod pokroviteljstvom Njegove Ekselencije gospodina Boruta Pahora, predsednika Republike Slovenije.

>

U organizaciji Inženjerske komore Srbije, Matične sekcije urbanista održaće se skup “FORUM URBANUM – Sajam urbanizma”, u Ivanjici, u periodu od 1 - 3. novembra 2018. godine i to kao redovni godišnji pregled urbanističkih ostvarenja članova Sekcije. 

Program skupa možete pogledati ovde.

Spisak učesnika možete pogledati ovde.

>

Inženjerska inicijativa za regionalnu saradnju, čije su članice Inženjerska zbornica Slovenije, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Komora inženjera investicionog projektovanja (KIIP), Komora na ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženeri na Republika Makedonija (KOAOIRM) i Inženjerska komora Crne Gore, koje su ujedno i članice Evropskog saveta inženjerskih komora (ECEC - European Council of Engineers Chambers), čije je sedište u Briselu, izražava duboku zabrinutost zbog neprihvatljivih odredbi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji od 12.9.2018. godine, kojima se menja i na nov način uređuje status, delokrug rada i način izbora organa i tela Inženjerske komore Srbije.

>

Inženjerska komora Srbije se zalaže za institucionalnu zaštitu prostora i objekata, koji predstavljaju kulturno istorijsko nasleđe Srbije, sprečavanje gradnje objekata u zaštićenim područjima, sprečavanje bespravne gradnje, očuvanje kulturnog nasleđa i društvenih vrednosti.

>

Inženjerska komora Srbije obezbedila je članovima ulaznice za posetu 14. Međunarodnom sajmu energetike i 15. Međunarodnom sajmu zaštite životne sredine i prirodnih resursa - ECOFAIR, koji će se održati od 3. do 5. oktobra 2018. godine na Beogradskom sajmu, ul. Bulevar vojvode Mišića 14. Ulaznica za Sajam energetike važi i za Sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa.

Ulaznice se mogu preuzeti od 2. do 5. oktobra 2018. godine, u prostorijama Inženjerske komore Srbije u Beogradu, ul. Bulevar vojvode Mišića 37/II, od 8.00 do 16.00 časova. Prilikom preuzimanja ulaznice, molimo članove da prilože jednu od članskih karata Komore radi evidencije. Ulaznica važi za jednog člana Komore i za jedan ulazak na sajam za vreme trajanja sajma.

Više informacija o 14. Međunarodnom sajmu energetike i 15. Međunarodnom sajmu zaštite životne sredine i prirodnih resursa - ECOFAIR možete pogledati na Internet stranici: http://energetika-ekologija2018.talkb2b.net/

>

Obaveštavamo Vas da će Inženjerska komora Srbije - Regionalni centar Niš, Regionalni odbori podsekcija diplomiranih inženjera arhitekture, Matičnih sekcija projektanata i izvođača radova u suorganizaciji sa Društvom arhitekata Niša i Regionalnim odborom Matične sekcije urbanista, Regionalnog centra Niš, u periodu od 02.10. do 28.10. 2018. godine održati manifestaciju 19. DANI ARHITEKTURE NIŠA. Ova tradicionalna manifestacija održava se po devetnaesti put i biće predstavljene četiri izložbe: 7. Trijenale arhitekture Niš - 2018, Nagrade i konkursi – BINA 2018, Arhitektonski vodič 100 Niš, Ivan Antić – ARHITEKTONIČNO.

>

Regionalni odbori Inženjerske komore Srbije razmatrali su novu verziju Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji od 12. septembra 2018. godine, na sednicama koje su održane 19.9.2018. godine u Beogradu i Valjevu i 20.9.2018. godine u Nišu, Kragujevcu, Subotici, Kraljevu i Čačku.

Zbog kratkog roka za dostavljanje primedbi i predloga na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji razmatrane su odredbe koji se tiču pravnog statusa i unutrašnje organizacije Komore. U narednom periodu regionalni odbori Inženjerske komore Srbije dostaviće primedbe i predloge i na ostale odredbe Nacrta zakona s obzirom na to da je ovo krovni zakon koji članovi Komore primenjuju u svom radu.

Zaključke regionalnih odbora u vezi Nacrta zakona možete preuzeti ovde.

>

U Beogradu je u subotu 22.9.2018. godine, održana sednica Inženjerske inicijative za regionalnu saradnju (IIRS). U radu sednice učestvovale su sve članice IIRS i to: Hrvatska, Makedonija, Slovenija, Bugarska, Crna Gora i Srbija, koje su ujedno i članice Evropskog saveta inženjerskih komora (European Council of Engineers Chambers - ECEC).

Hrvatsku komoru inženjera građevinarstva predstavljali su dr Mirko Orešković dipl. građ. inž, koordinator Opšte radne grupe IIRS, nekadašnji predsednik i jedan od osnivača Evropskog saveta inženjerskih komora, Zvonimir Sever dipl. građ. inž, predsednik HKIG, Ivan Paska dipl. građ. inž. i Željko Sokolić dipl. građ. inž. Komoru ovlašćenih arhitekata i ovlašćenih inženjera Republike Makedonije predstavljao je predsednik prof. dr Mile Dimitrovski dipl. maš. inž. i Dimče Atanasovski dipl. pravnik, sekretar Komore. U ime Inženirske zbornice Slovenije sednici je prisustvovao predsednik, Mr Črtomir Remec dipl. građ. inž, koji je i  predsednik ECEC. KIIP - Komoru inženjera investicionog projektovanja predstavljali su Ivan Karaleev dipl. inž. el, predsednik i Svetlana Nikolčeva dipl. građ. inž. potpredsednik. Inženjersku komoru Crne Gore predstavljao je predsednik Boris Ostojić dipl. inž. el. U ime Inženjerske komore Srbije, sednici su prisustvovali potpredsednik Upravnog odbora IKS Latinka Obradović, dipl. građ. inž., prof. dr Dragoslav Šumarac, dipl. građ. inž, potpredsednik Izvršnog odbora ECEC, član Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije i predsednik Izvršnog odbora matične sekcije projektanata, v.d. sekretara Komore Ivana Magdelinić, dipl. pravnik, Prof. dr Dušan Mladenović, dipl. inž. saob, zamenik predsednika Komisije za međunarodnu saradnju i Branislava Babić str.ecc.

Sve članice IIRS, koje su ujedno i članice ECEC, dale su pisanu podršku Inženjerskoj komori Srbije za upućivanje predloga predsednici Vlade Ani Brnabić i potpredsednici Vlade Republike Srbije prof. dr Zorani Mihajlović i Njegovoj ekselenciji Sem Fabriciu, ambasadoru i šefu Delegacije EU u Republici Srbiji, za obustavljanje daljih aktivnosti na usvajanju Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji od 12.09.2018. godine, u delu koji se odnosi na uređenje statusa Komore.

>

Inženjerska komora Srbije u potpunosti podržava nastojanja Grada Beograda, drugih državnih organa i lokalnih samouprava u sprečavanju nelegalne gradnje.

>

Inženjerska komora Srbije ocenila je neprihvatljivim odredbe Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji kojima se menja i na nov način uređuje status, delokrug rada i način izbora organa i tela Komore

>
>
>

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pripremilo je novu verziju Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (verzija od 12. septembra 2018. godine), koju možete pogledati ovde.

Molimo vas da obratite posebnu paznju na članove od 162. do 166A, koji se odnose na registar inženjera i Inženjersku komoru Srbije.  

S obzirom da pomenuti Zakon predstavlja krovni zakon u sektoru građevinarstva, molimo Vas da ukoliko imate komentare i predloge da ih dostavite na mejl adresu info@ingkomora.rs, kako bismo Vaše predloge prosledili resornom ministarstvu.

>

Matična sekcija planera organizuje “Susrete prostornih planera Srbije - 2018“. Skup će se održati na Borskom jezeru u hotelu „Jezero“, u periodu od 10 – 12. oktobra 2018. godine. Glavna tema ovogodišnjih susreta je Ka novom ciklusu prostornih planova u Republici Srbiji“.

Program možete pogledati ovde.
Spisak učesnika možete pogledati ovde.

>

Inženjerska komora Srbije preduzima mere i sprovodi postupak prikupljanja činjenica o rušenju zida na Koridoru 10. Ovaj incident je, bez sumnje, opomena stručnoj javnosti i onima koji odlučuju o kapitalnim investicijama, a dok se okolnosti ne utvrde i postupak saglasno aktima ne sprovede, Inženjerska komora Srbije nije u mogućnosti da se izjasni i da mišljenje o razlozima rušenja zida i odgovornosti učesnika.

>

U organizaciji Saveza inženjera i tehničara Srbije održaće se 39. Međunarodni stručno - naučni skup "Vodovod i kanalizacija '18" od 9 do 12. oktobra 2018. godine u Valjevu. Skup nije uvršćen u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog  usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije za 2018. godinu.

Drugo saopštenje u vezi skupa možete preuzeti ovde.

Prijavu učešća možete preuzeti ovde .

>

Drugi međunarodni kongres ODRŽIVA ARHITEKTURA – ENERGETSKA EFIKASNOST će se održati 6. i 7. oktobra 2018. godine, u Jugoslovenskoj kinoteci, u Beogradu, u organizaciji Udruženja EKOKULT+, Magazina za eko arhitekturu i kulturu EKO KUĆA i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u saradnji sa Inženjerskom komorom Srbije, Arhitektonskim fakultetom Univerziteta Crne Gore i Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

>

Društvo građevinskih konstruktera Srbije, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu organizuju 15. Kongres Društva građevinskih konstruktera Srbije, od 6 do 8. septembra 2018. godine na Zlatiboru.

Program 15. Kongresa DGKS možete preuzeti ovde.

>

Izvršni odbor Matične sekcije urbanista raspisuje Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti urbanizma koji su od interesa za članove Komore. Rok za pristizanje prijava je 02. oktobar 2018. godine.

>

Nakon pauze od godinu i po dana, uz podršku članova Komore i brojnih saradnika, Redakcija informativnog glasila Inženjerske komore Srbije "Glasnik Inženjerske komore Srbije" objavila je 41. broj Glasnika.

U 41. broju možete pročitati tekstove povodom obeležavanja petnaest godina rada Inženjerske komore Srbije, tekst o dobitnicima nagrada Komore u periodu od 2007 do danas, kao i tekstove o radu Nadzornog odbora, konstituisanju izvršnih odbora, aktivnostima regionalnih odbora, međunarodnim aktivnostima Komore, stručne priloge naših članova i dr.

>

Inženjerska komora Srbije , Regionalni odbori podsekcija Matične sekcije projektanata i izvođača radova, Regionalnog centra Subotica, dana 12.09.2018.godine organizuju stručnu posetu fabrike automobila “AUDI HUNGARIA Zrt” u Đeru, u Mađarskoj.

Možete se prijaviti ovde.

Spisak prijavljenih možete videti ovde.

>
>

Urbanistički zavod Beograda vas poziva na otvaranje izložbe "70 godina Urbanističkog zavoda Beograda”, u četvrtak, 30. avgusta 2018. godine u 19 časova, Savsko šetalište na Kalemegdanu.

Poziv za izložbu možete preuzeti ovde.

>

Regionalna kancelarija Inženjerske komore Srbije u Kragujevcu je preseljena 16. jula 2018. godine u sopstveni poslovni prostor, i to na adresi: TC "CITY PASSAG", ul. Milutina Markovića br. 1, II sprat.

>

Povodom 15 godina od osnivanja, Inženjerska komora Srbije svečano je obeležila “Dan Inženjerske komore Srbije“, 14. juna 2018. godine u Legatu Petra Lubarde u Beogradu.

>

Prof. dr Dragoslav Šumarac, dipl. građ. inž. potpredsednik Evropskog Saveta inženjerskih komora (ECEC) učestvovao je u radu 63. sednice Izvršnog odbora Evropskog saveta inženjerskih komora koja je održana 09. juna 2018. godine u Kolobržegu u Poljskoj.

>

Inženjerska komora Srbije – regionalni odbori podsekcija diplomiranih inženjera arhitekture Matične sekcije projektanata i Matične sekcije izvođača radova regionalnog centra Kraljevo, dana 23. jula 2018. godine u 13:00 časova, organizuje predavanje na temu: „Estetika arhitektonskih kompozicija u radovima znamenitih autora kroz istoriju arhitekture“

>

U utorak, 3. jula 2018. godine u Inženjerskoj komori Srbije u Beogradu održan je sastanak predstavnika Instituta za standardizaciju Srbije i Inženjerske komore Srbije. U ime Instituta za standardizaciju Srbije prisustvovali su Tatjana Bojanić, v.d. direktora, Radiša Knežević, rukovodilac Sektora za opšte oblasti standardizacije i Violeta Nešković-Popović, rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju, informisanje i izdavačku delatnost, a Inženjersku komoru Srbije predstavljale su Latinka Obradović, potpredsednik Upravnog odbora, mr Biserka Švarc, član Upravnog odbora i Ivana Magdelinić, v.d. sekretara.

>

Predavanje je otkazano do daljeg.

U organizaciji Inženjerske komore Srbije, Regionalnog centra Beograd, Regionalnih odbora podsekcije diplomiranih inženjera elektotehnike Matične sekcije projektanata i Matične sekcije izvođača radova, održaće se predavanje na temu: "IoT (Internet of Things) tehnologije i SKS (strukturni kablovski sistemi) u pametnim objektima" u četvrtak, 05.07.2018.godine, u prostorijama Inženjerska komora Srbije u Beogradu sa početkom: 15:30 časova.

>

Svetska federacija inženjerskih organizacija (WFEO - World Federation of Engineering Organizations) produžila rok za dostavu predloga za sledeće nagrade:

 • THE GREE Women in Engineering Award
 • THE Dr.Zuheir Alami Award for inovation in Engineering
 • THE Young Engineers Competition
>

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda vas poziva na otvaranje izložbe "Crkvena porta u Vraniću", autora Nade Živković, koja će se održati u utorak, 3.7.2018. godine u 19 časova, Plato ispred Umetničkog paviljona "Cvijeta Zuzorić", Mali Kalemegdan 1.

Poziv za izložbu možete preuzeti ovde.

>

Inženjerska komora Srbije - regionalni odbori podsekcija diplomiranih mašinskih inženjera Matične sekcije projektanata i Matične sekcije izvođača radova Regionalnog centra Niš, dana 29. juna 2018. godine, organizuje savetovanje na temu: „Savremeni sistemi u energetici i dosadašnja iskustva u praksi“

Možete se prijaviti ovde.

>

Inženjerska komora Srbije - regionalni odbori podsekcija Matične sekcije projektanata i Matične sekcije izvođača radova Regionalnog centra Subotica, dana 30. juna 2018. godine organizuje stručnu posetu Grada Pečuj u Mađarskoj.

Možete se prijaviti ovde.

>

Savez inženjera i tehničara Srbije, uz podršku Inženjerske komore Srbije, organizuje 39. Međunarodno stručno-naučni skup Vodovod i kanalizacija 2018. koji će se održati od 9. do 12. oktobra 2018. godine u Valjevu.

Više informacija u vezi skupa možete pogledati ovde.

Prijavu učešća možete preuzeti ovde.

>

Inženjerska komora Srbije - regionalni odbori podsekcija diplomiranih građevinskih inženjera Matične sekcije projektanata i Matične sekcije izvođača radova regionalnog centra Kraljevo, dana 18. juna 2018. godine, organizuje stručnu posetu:
Rekonstrukcija i sanacija nadvožnjaka na magistralnom putu Kraljevo-Raška-Beograd. Obilazak nadvožnjaka. 

Možete se prijaviti ovde

>

test

 

U ponedeljak,  4. juna 2018. godine, održana je Peta redovna sednica Odbora za praćenje polaganja stručnih ispita, posle pauze od gotovo dve godine!

Sednici su prisustvovali članovi Odbora: Aleksandra Damnjanović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Latinka Obradović, potpredsednica Upravnog odbora Komore, prof. dr Dragoslav Šumarac, predsednik Odbora za praćenje polaganja stručnih ispita, Dragana Đurić, sekretar Odbora, Ivana Magdelinić, v.d. sekretara Komore i predsednici komisija za polaganje stručnih ispita.

>
>

Inženjerska komora Srbije - regionalni odbori podsekcija Matične sekcije projektanata i Matične sekcije izvođača radova regionalnog centra Subotica, dana 16. juna 2018. godine organizuje stručnu posetu: Sombor - Obilazak Glavne ulice (upoznavanje sa razvojem i implementacijom projekta rekonstrukcije Glavne ulice) - APATIN - Obilazak prevodnice i postrojenja za proizvodnju biogasa. 

Možete se prijaviti ovde

>
>

Ministarstvo za regionalni razvoj Bugarske, zajedno sa Evropskim savetom građevinskih inženjera organizovalo je Balkanski inženjerski forum, u okviru Bugarskog predsedavanja Savetom EU. Forum je okupio lidere evropskih inženjerskih komora i inženjerskih udruženja balkanskih zemalja, sa ciljem razmene dobre prakse i aktivnosti svojih organizacija, kao i o inženjerskom doprinosu u mnogim oblastima, kao što su jačanje regionalne saradnje, obrazovanje, priznavanje stručnih kvalifikacija i transporta, infrastrukture i digitalne povezanosti balkanskih zemalja.

Fotografije sa konferencije možete pogledati ovde.

 

>

U organizaciji Inženjerske komore Srbije - Regionalnog  centra Beograd, regionalnih odbora podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike Matične sekcije projektanata i izvođača radova, održaće se predavanje na temu: "Elektrodistributivni prenaponi na niskom naponu, posledice po potrošače i mogućnosti zaštite" u četvrtak, 07. juna 2018. god.

Možete se prijaviti putem sledećeg linka

>

Ministarstvo privrede, Sektor za kvalitet i bezbednost u saradnji sa Privrednom komorom Srbije organizuje javnu raspravu na Predlog pravilnika o bezbednosti dečjih igrališta.

>

Svetska federacija inženjerskih organizacija (WFEO - World Federation of Engineering Organizations) predstavlja nagradu GREE Women in Engineering Award (Nagrada ženama u inženjerstvu u organizaciji međunarodne industrijske grupe GREE iz Kine), koja se po prvi put organizuje ove godine.

Predlozi se dostavljaju preko linka http://www.wfeo.org/award-gree/, do 09. Jula 2018. godine.

>

Institut za standardizaciju Srbije priprema Plan donošenja srpskih standarda za naredne tri godine, kao deo Strategije razvoja standardizacije Republike Srbije za period 2019.-2021. godine. Misija Instituta je da donosi standarde za kojima postoji potreba u našoj zemlji i zato pozivamo članove Inženjerske komore Srbije da dostave predloge standarda, čije je donošenje od posebnog interesa za oblast kojom se bave, do 15. maja 2018. godine na e-mail: radisa.knezevic@iss.rs

Poziv Instituta za standardizaciju Srbije za dostavu predloga standarda možete preuzeti ovde

Obrazac za predlaganje standarda možete preuzeti ovde

>

U subotu, 21. aprila 2018. godine, održana je 51. redovna sednica Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije.

Na sednici su donete odluke o izdavanju licenci za odgovornog projektanta, čime Komora nastavlja nesmetano da obavlja povereni posao izdavanja licenci, a Upravni odbor da vrši prava i dužnosti utvrđene Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Komore.

>

Zoran Bojović, diplomirani inženjer arhitekture, dobitnik Nagrade za životno delo Inženjerske komore Srbije za 2013. godinu, preminuo je 21. aprila 2018. godine.

Rođen je 1. novembra 1936. godine u Beogradu. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1961. godine, nakon čega se zaposlio u "Energoprojektu" gde je proveo gotovo ceo svoj radni vek. Nakon odlaska u penziju 1998. godine, kao samostalni autor, nastavio je aktivno da se bavi projektovanjem u oblastima arhitekture i urbanizma. Živeo je i radio u više zemalja Evrope, Afrike, Azije i Bliskog istoka.

>

Svetska federacija inženjerskih organizacija (WFEO - World Federation of Engineering Organizations) raspisala Konkurs za mlade inženjere do 35 godina.

Rok za prijavljivanje je 30. Juni 2018. godine.

Prijave se vrše preko linka: http://www.wfeo.org/y-e-competition/

>

U sredu, 11. aprila 2018. godine, Izvršni odbor Matične sekcije planera, je održao prvu (konstitutivnu) sednicu, na kojoj je konstituisan Izvršni odbor u skladu sa Odlukom Skupštine Inženjerske komore Srbije, broj 120/1-9.1. od 31.03.2018. godine. Za predsednika Izvršnog odbora izabran je dr Nebojša Stefanović, dipl. pr. planer, naučni saradnik, a za zamenika predsednika, dr Saša Milijić, dipl. pr. planer, naučni savetnik. Na konstitutivnoj sednici doneta je i Odluka o obrazovanju Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za dobijanje licence odgovornog planera.

U sredu, 11. aprila 2018. godine, Izvršni odbor Matične sekcije projektanata, je održao prvu (konstitutivnu) sednicu, na kojoj je konstituisan Izvršni odbor u skladu sa odlukama Skupštine Inženjerske komore Srbije, broj 120/1-10 od 26.02.2017. godine i broj 120/1-9.2. od 31.03.2018. godine. Za predsednika Izvršnog odbora izabran je prof. dr Dragoslav Šumarac, dipl. građ. inž, a za zamenika predsednika, Žana Davidović, dipl. inž. arh. Na konstitutivnoj sednici doneta je i Odluka o obrazovanju Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za dobijanje licence odgovornog projektanta.

U ponedeljak, 16. aprila 2018. godine, Izvršni odbor Matične sekcije izvođača radova, je održao prvu (konstitutivnu) sednicu, na kojoj je konstituisan Izvršni odbor u skladu sa odlukama Skupštine Inženjerske komore Srbije broj 120/1-11 od 26.02.2017. godine i broj 120/1-9.3. od 31.03.2018. godine. Za predsednika Izvršnog odbora izabran je mr Zoran Stajić, dipl. maš. inž, a za zamenika predsednika, prof. dr Đura Oros, dipl. inž. el. Na konstitutivnoj sednici doneta je i Odluka o obrazovanju Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za dobijanje licence odgovornog izvođača radova.

Fotografije možete pogledati OVDE.

>

Svetska federacija inženjerskih organizacija (WFEO - World Federation of Engineering Organizations) raspisala Nagradu "Dr Zuheir Alami za inženjering inovacije".

Rok za nominacije je 29. Juni 2018. godine.

Nominacije se vrše ovde.
 

>

Dana 04.04.2018. godine istekao je period od 120 dana u kojem je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao organ koji vrši nadzor nad zakonitošću rada Inženjerske komore Srbije, preuzelo vršenje poverenih poslova koji se odnose na utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licenci za odgovornog planera, odgovornog urbanistu, odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova.

Od 04.04.2018. godine, zahtevi za izdavanje ličnih licenci podnose se Inženjerskoj komori Srbije.

Detaljnije informacije u vezi postupka za izdavanje licenci možete pogledati ovde.

>

U subotu, 31. marta 2018. godine, održan je nastavak Druge redovne sednice Skupštine Inženjerske komore Srbije u sedištu Komore u Beogradu. Na ovoj sednici donete su odluke o izboru Izvršnog odbora Matične sekcije planera, Izvršnog odbora Matične sekcije projektanata koji nisu članovi po položaju i Izvršnog odbora Matične sekcije izvođača radova koji nisu članovi po položaju.

Po završetku Druge redovne sednice Skupština je nastavila sa radom.

Na Petoj redovnoj sednici, većinom glasova članova Skupštine, doneta je Odluka o konstatovanju prestanka funkcije predsednika Upravnog odbora i predsednika Inženjerske komora Srbije, prof.dr Milisava Damnjanovića.

Donošenjem ovih odluka, odblokiran je rad Komore, te je Komora spremna da nesmetano nastavi obavljanje poverenih poslova izdavanja licenci.

Fotografije sa Druge i Pete redovne sednice možete pogledati ovde

>

Predsednik Skupstine Inzenjerske komore Srbije, Gligor Obrenović, dipl.građ.inž, zakazao je, nastavak Druge redovne sednice Skupštine Komore koji će se održati u subotu, 31.03.2018. godine sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama  Inženjerske komore Srbije u Beogradu, ul. Bulevar vojvode Mišića 37.

Po okončanju Druge redovne sednice Skupštine Komore održaće se  Prva vanredna sednica Skupštine Komore, zatim Druga vanredna sednica Skupštine Komore, Treća redovna  sednica Skupštine Komore kao i  Treća vanredna  sednica Skupštine Komore.

Peta redovna sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije Četvrtog saziva održaće se istoga dana sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama  Inženjerske komore Srbije u Beogradu, ul. Bulevar vojvode Mišića 37.

>

Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dostavilo je Inženjerskoj komori Srbije Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje ličnih licenci.

Dopis Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, br. 119-01-00114/2/2017-07 od 13.3.2018. godine možete preuzeti ovde

Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje ličnih licenci, br. 119-01-00114/2/2017-07 od 12.3.2018. godine možete preuzeti ovde

>

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dostavilo je Inženjerskoj komori Srbije rešenja o izmenama rešenja o obrazovanju komisija za polaganje stručnih ispita i imenovanju ispitivača za opšti i posebni deo i to za: Komisiju za elektrotehničku struku, Komisiju za građevinsku struku i Komisiju za urbanizam i prostorno planiranje.

>

Poštovani članovi Inženjerske komore Srbije, obaveštavamo Vas  da je na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavljen novi tekst Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, koji možete preuzeti ovde

>

Vlada Republike Srbije je 5. decembra 2017. godine usvojila Zaključak kojim je saglasna da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao organ koji vrši nadzor nad zakonitošću rada Inženjerske komore Srbije, preuzme izvršavanje poverenih poslova koji se odnose na utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licenci za odgovornog planera, odgovornog urbanistu, odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova, najduže 120 dana, počev od dana donošenja ovog zaključka, a u skladu sa zakonom.

Instrukcije za plaćanje koje su Komori dostavljene od nadležnog ministarstva su sledeće:

Naknada troškova za obradu zahteva za izdavanje licenci:

 • Svrha uplate: naknada troškova za obradu zahteva za izdavanje licence;
 • Primalac: MGSI-Budžet Republike Srbije
 • Iznos: 3.000,00 dinara
 • Račun primaoca: 840-31018845-58
  broj modela (ostaviti nepopunjeno)
  poziv na broj (odobrenje) 14810-01-broj zahteva

Naknada troškova za izradu pečata:

Pečat na drvenom nosaču 900,00 dinara

Pečat na automatskom nosaču 1.650,00 dinara

 • Svrha uplate: naknada za izradu pečata;
 • Primalac: MGSI-Budžet Republike Srbije
 • Iznos: (videti gore)
 • Račun primaoca: 840-31018845-58
  broj modela (ostaviti nepopunjeno)
  poziv na broj (odobrenje) 14810-03-broj zahteva

Naknada troškova izdavanje licence:

 • Svrha uplate: naknada troškova izdavanja licence;
 • Primalac: MGSI-Budžet Republike Srbije
 • Iznos: 2.500,00 dinara
 • Račun primaoca: 840-31018845-58
  broj modela (ostaviti nepopunjeno)
  poziv na broj (odobrenje) 14810-04-broj zahteva

Dopis prof. dr Zorane Z. Mihajlović, potpredsednice Vlade i ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS, broj: 119-01-00114/2017-07 od 7.12.2017. godine možete preuzeti ovde

Zaključak Vlade RS o oduzimanju poverenih poslova Inženjerskoj komori Srbije, 05 broj: 021-11294/2017 od 5.12.2017. godine možete preuzeti ovde

>

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji.

Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji možete preuzeti ovde

Obrazloženje Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji možete preuzeti ovde

>

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je Zaključak kojim je Vlada Republike Srbije dala saglasnost da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao organ koji vrši nadzor nad zakonitošću rada Inženjerske komore Srbije, preuzme izvršavanje poverenih poslova koji se odnose na utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licenci za odgovornog planera, odgovornog urbanistu, odgovornog  projektanta i  odgovornog izvođača radova, na 120 dana, počev od dana donošenja zaključka.

Obaveštenje možete pogledati na Internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture: http://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/zakljuchak-vlade-o-oduzimanju-poverenih-poslova-inzhenjerskoj-komori-srbije

Zaključak Vlade o oduzimanju poverenih poslova Inženjerskoj komori Srbije od 5.12.2017. godine možete preuzeti ovde

>

Predsednik Skupstine Inzenjerske komore Srbije, Gligor Obrenović, dipl.građ.inž, zakazao je na osnovu zahteva 62 člana Skupštine, nastavak Druge redovne sednice Skupštine Komore koji će se održati u subotu, 09.12.2017.godine sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama  Inženjerske komore Srbije u Beogradu, ul. Bulevar vojvode Mišića 37.

Po okončanju Druge redovne sednice Skupštine Komore održaće se  Prva vanredna sednica Skupštine Komore, zatim Druga vanredna sednica Skupštine Komore, Treća redovna  sednica Skupštine Komore kao i  Treća vanredna  sednica Skupštine Komore.

>

Odgovor potpredsednice Vlade Srbije i ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorane Z. Mihajlović, br. 119-01-00114/4/2017-07 od 1.11.2017. godine, možete preuzeti ovde

Dopis predsednika Nadzornog odbora Komore, prof. dr Vlastimira Radonjanina, dipl.građ.inž. potpredsednici Vlade Srbije i ministarki građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorani Z. Mihajlović, br. 2164 od 20.10.2017. godine, možete preuzeti ovde

>

Četvrta redovna sednica Skupštine Komore koja je zakazana za 04.11.2017. godine odlaže se, na zahtev Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, za petak 10.11.2017. godine sa početkom u 16,00 časova.

Obaveštenje o odlaganju sednice Skupštine Komore možete pogledati ovde.   

Dopis Ministarstva  građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture br.2244 od 02.11.2017. godine možete pogledati ovde.   

>

U cilju ispravnog tumačenja i primene poreskih pravila, naročito u delu poslovanja kada Inženjerska komora Srbije za angažovanje svojih članova, koji  nisu u radnom odnosu u Komori, vrši isplatu naknade putnih troškova, Služba za finansijsko računovodstvene poslove je tražila mišljenje od Ministarstva finansija o poreskom tretmanu načina obračuna navedenih troškova, uvažavajući i primedbe poreskog inspektora u postupku poreske kontrole.

Zvaničan odgovor od Ministarstva finansija broj 011-00-502/2017-04 od 13.10.2017. godine, zaveden je u Komori pod brojem 04-2135 dana 19.10.2017. godine. U skladu sa dostavljenim mišljenjem Ministarstva finansija, stvorili su se uslovi da se otklone nedoumice i neometano vrši obračun i isplata naknada putnih troškova.     

Zvaničan odgovor od Ministarstva finansija broj 011-00-502/2017-04 od 13.10.2017. godine, zaveden u Komori pod brojem 04-2135 dana 19.10.2017. godine možete preuzeti ovde

>

Predsednik Inženjerske komore Srbije prof. dr Milisav Damnjanović uputio je dana 8. septembra 2017. godine dopis potpredsednici Vlade Republike Srbije i Ministarki građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zorani Z. Mihajlović u kojem je obavestio da je Predlog Statuta Inženjerske komore Srbije, koji je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izradilo u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije, primljen u Inženjersku komoru Srbije 05.09.2017. godine.

Istom prilikom predsednik Damnjanović se zahvalio potpredsednici Vlade i Ministarki Mihajlović i izrazio nadu da će usvajanje novog Statuta Komoru učiniti savremenijom i racionalnijom organizacijom inženjera Srbije, pre svega u njihovom interesu i interesu Republike Srbije.

Tekst dopisa možete preuzeti ovde

>

Od danas je ponovo omogućen besplatan pristup bazi propisa u okviru informacionog sistema Inženjerske komore Srbije koristeći usluge servisa propisi.net koji je privremeno bio nedostupan usled tehničkih razloga.

Pored baze propisa svim članovima dostupna su i pravna mišljenja, obrasci i modeli ugovora kao i sudska praksa.

>

Povodom donetog Zaključka Vlade Republike Srbije koji se odnosi na izdavanje licenci Inženjerske komore Srbije u nastavku objavljujemo dokumentaciju u vezi sa navedenim, i to:

Dopis Inženjerskoj komori Srbije od potpredsednice Vlade Republike Srbije i ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorane Mihajlović, broj: 119-01-00114/2014-07 od 18.4.2017. godine, koji možete preuzeti ovde

Zaključak Vlade Republike Srbije, 05 Broj: 021-2369/2017 od 6.4.2017. godine, koji možete preuzeti ovde

Dopis predsednika Upravnog odbora i predsednika Inženjerske komore Srbije, prof. dr Milisava Damnjanovića, broj: 990 od 21.4.2017. godine, potpredsednici Vlade Republike Srbije i ministarki građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorani Mihajlović, koji možete preuzeti ovde

Izveštaj Radne grupe Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture o vršenju nadzora nad radom Inženjerske komore Srbije u obavljanju poverenih poslova od 20.2.2017. godine, koji možete preuzeti ovde

Informaciju u vezi izdavanja licenci Inženjerske komore Srbije koju je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo na svom sajtu možete pogledati ovde

>

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dalo je saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije broj: 1493/1-3 od 02.07.2012, 4078/1-3. od 20.12.2012. god. 1638/2 od 18.03.2013. godine i 2981/2. od 18.09.2015. godine, a koju je Upravni odbor Inženjerske komore Srbije doneo dana 21.07.2016. godine, pod brojem: 2958/2.

Dopis Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture možete preuzeti ovde.

Prof. dr Milisav Damnjanović, dipl.inž.arh, predsednik Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije, uputio je dopis v.d. pomoćniku ministra, gospođi Darinki Đuran u kojem se zahvalio na dostavljenoj saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije.

Dopis prof. dr Milisava Damnjanovića, dipl.inž.arh, možete preuzeti ovde.

>
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dalo je saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Inženjerske komore Srbije
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dalo je saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Inženjerske komore Srbije, br. 3214/1-3 od 30. oktobra 2015. godine.


>
19. jun 2019.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (7)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum


Prijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta